آب و فاضلاب
تصفیه بی هوازی پسابهای صنعتی
تصفیه بیولوژیکی پسابهای شهری

آلودگی هوا
سیستم های کنترل آلودگی هوای صنایع
تصفیه بیولوژیکی آلاینده های هوا