ترکیان، احمدی، بیوتکنولوژی زیست محیطی (بروس ریتمن، 2002)
ترکیان، اسلامی، نعمت پور، مهندسی کنترل آلودگی هوا [دو جلد] (پل د نورس، هیل، 2000).
جعفرزاده، عظیمی، تصفیه فاضلاب صنعتی [دو جلد] (Eckenfelder، انتشارات هیل، 2000)
ترکیان، مهندسی محیط زیست (پیوی، هوارد و همکاران، انتشارات هیل، 1985).
ترکیان، دستگاه های کنترل آلودگی هوا [دو جلد] (تئودور، لوئیس. انتشارات CRC ، 1988)
ترکیان، ترجمه به فارسی، راهنمای آزمایش های آب و فاضلاب ( آدامز و همکاران، انتشارات آربور 1990)