فارسی

هما کشاورزی، ایوب ترکیان، ن مهردادی (1385)
ارزیابی قابلیت تصفیه زیستی گاز خروجی حاوی TEA ناشی از واحدهای ریخته گری خودروسازی ، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران جلد 1 شماره 2 تیرماه 86 صفحات 232-225 (لینک)

ترکیان، امین، بینا، موحدیان (1383)
مقایسه عملکرد جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HAIS) و راکتور بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB) با استفاده از سوبستره سنتتیک ، مجله شریف (لینک)

ترکیان، دهقان زاده (1380)
ثر نرخ بارگذاری آلی بر پارامترهای راهبری و ظرفیت بیوفیلتراسیون تولوئن و زایلین از جریان گازهای آلودهی صنایع نفت و پتروشیمی، مجله شریف

ترکیان، موحدیان، یزدانی، صالحی (1376)
ارزیابی عملکرد RBC جهت حذف CBOD و NBOD در فاضلاب شهری، مجله بین المللی علوم مهندسی

ترکیان، موحدیان، امین، صالحی (1375)
قابلیت کاربرد UASB در کاهش بار معدنی از پساب کشتارگاه ها، مجله آب و فاضلاب

موسوی، ترکیان، موحدیان (1375)
ارزیابی اثرات تصفیه حرارتی در کاهش حجم لجن و پیشرفت در آبگیری، مجله آب و فاضلاب

ترکیان، سلیمانی (1374)
مقایسه عملکرد فیبرهای پارچه ای محلی با استاندارد فیلترهای فایبرگلاس برای نمونه برداری از ذرات TSP، مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ترکیان، ارسالی (1374)
بررسی غلظت غالب ذرات معلق در مجاورت کارخانه سیمان سپاهان، ژورنال فصلی ایرانی EPA

ایوب ترکیان (1370)
بررسی افزایش بازده سولفورزدایی نیروگاه ها، مجله آب و پساب