لیسانس زیست شناسی/ زوئولوژی، دانشگاه تنسی (1359)

کارشناسی ارشد، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تنسی (1361)
عنوان پایان نامه: جذب سطحی به عنوان مکانیزمی برای اقزایش بازده خشک کن اف جی دی با استفاده از بازیافت محصولات

دکترا محیط زیست دانشگاه تگزاس (1367)
عنوان پایان نامه:تاثیر دی نیتریفیکاسیون بر روی غلظت اکسیژن محلول در رودخانه