کنترل پساب خروجی تصفیه خانه جنوب تهران از نظر پارامترهای تخم نماتد و فکال کلی فرم : (شعبه شرکت خارجی واتک – واباگ) / زمان انجام : 1389 لغایت1390
این پروژه به مدت یک سال به طول انجامید. نتایج آنالیز نمونه‌های برداشت شده از سه نقطه تصفیه‌خانه (بین واحد آشغالگیر و دانه-چربی‌گیر، واحد توزیع شماره 2 و خروجی ته‌نشینی ثانویه قبل از کلرزنی) برای آزمایش تخم نماتد و یک نقطه (خروجی تصفیه‌خانه پس از کلرزنی) برای آزمایش فکال کلیفرم ارائه گردیده است. هدف از انجام این آزمایشات این است که از مطابقت نتایج به دست آمده از آنالیز با استانداردهای موجود اطمینان حاصل شود. از آنجا که قابلیت استفاده پساب خروجی از تصفیه‌خانه برای مصارف کشاورزی حائز اهمیت است، نتایج آنالیز به دست آمده، با استانداردهای کشاورزی موجود در خصوص کلیفرم گوارشی و تخم نماتد مقایسه گردیده است.

آنالیز نمونه های کیفی مربوط به طرح مطالعات ساماندهی آب های سطحی جنوب تهران : (آب منطقه ای) / زمان انجام: 1387
در این پروژه که طی شش ماه صورت پذیرفت، مشاور طرح (مشاوریکم)، 179 نمونه طی چهار مرحله نمونه‌برداری از آب-های سطحی شهر تهران به آزمایشگاه ارائه داده‌است. که بعد انجام آزمایشات نتایج به مشاور ارائه شده‌است.

آزمایشهای دوره ای واحد تصفیه خانه در شرکت پارس خودرو : زمان انجام : 1387 لغایت 1388
این طرح به مدت یکسال و سه نوبت نمونه‌برداری در ماه از ورودی های و خروجی تصفیه‌خانه انجام شده‌است.که بعد انجام آزمایشگاه نتایج به کارفرما ارائه شده‌است.

نمونه برداری ، آزمایش تفسیر نتایج خروجی تصفیه خانه فاضلاب (واحد بازیافت) بالا دست و پایین دست نهر فیروز آباد در نهایت تعیین سهم آلودگی فاضلاب از نهر فیروزآباد : (شرکت پالایش نفت تهران) / زمان انجام: 1388
این پروژه طی شش ماه نقاط نمونه‌برداری شامل خروجی تصفیه‌خانه (بعد از فیلتر شنی)، بالادست و پایین‌دست محل وارد شدن پساب خروجی تصفیه‌خانه به نهر ‌فیروزآباد بوده‌است. بعد از انجام نمونه‌برداری و انجام آزمایشات، غلظت هریک از پارامترهای مذکور در متن قرارداد با مقادیر استاندارد مقایسه شده‌است. در نهایت سهم پساب خروجی تصفیه خانه در آلودگی رودخانه فیروزآباد تعیین گردید.

نمونه برداری آلاینده های هوا از واحدهای صنعتی حریم شهرداری شاهین شهر : زمان انجام : 1387
در این پروژه در یک مرحله پایش غلظت آلاینده های هوا در مناطق شهرداری شهر شاهین شهر (اصفهان) اندازه‌گیری شد.

انجام عملیات نمونه برداری و خدمات آزمایشگاهی و آنالیز نمونه آب در دشت هومند- آبسرد : (آب منطقه‌ای تهران ) / زمان انجام : 1388
این پروژه طی یک مرحله به منظور تعیین کیفیت آب ها و تهیه مدل ریاضی آب های زیرزمینی منطقه دشت هومند- آبسرد منطقه دماوند انجام شد. پس از نمونه‌برداری و انجام آزمایشات، نتایج در غالب گزارش تحلیلی به کارفرما ارائه شد.

انجام عملیات نمونه برداری و پایش آلاینده های هوا و آب و فاضلاب درشرکت ایران غلتک : زمان انجام : 1389
این پروژه طی یک مرحله غلظت آلاینده‌های هوا از خروجی دودکش¬ها و هوای محیط شرکت ایران غلتک اندازه‌گیری شد. علاوه براین کیفیت آب و پساب خروجی از تصفیه خانه شرکت نیز بررسی و با مقادیر استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه و در غالب گزارش تحلیلی به کارفرما ارائه شد.

نمونه برداری و انجام آزمایشات از پساب خروجی تصفیه خانه شرکت داروسازی اسوه و ارائه نتایج بر اساس مقایسه با استاندارد سازمان محیط زیست : زمان انجام : 1389-1390
این پروژه به مدت یکسال به طول انجامید، محل نمونه بردای پساب خروجی تصفیه خانه بوده است. که بعد از انجام آزمایشات، نتایج با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه و به کارفرما ارائه شده است.