پورعبدالله، مهدی (1386)
بررسی عوامل مؤثر در گرفتگی سیستم بیوراکتورهای غشایی (MBR)

کشاورزی ، هما (1383)
کاهش بیولوژیکی انتشار تری اتیلامین از cold box واحد ریخته گری اتومبیل با استفاده از فیلتر بیولوژیکی

امین، مهدی (1382)
مقایسه عملکرد جریان افقی با بستر ثابت بی هوازی (HAIS) و راکتور بستر لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB) با استفاده از سوبستره سنتتیک (لینک)