فارسی

ترکیان، اسلامی (1379)
مدل سازی آلودگی اتمسفری در مجتمع های پتروشیمی با استفاده از مدل ISC، مجموعه مقالات اولین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

ترکیان، موحدیان، امین، صالحی (1375)
بررسی عملکرد UASB در کاهش بار مواد آلی پساب کشتارگاه در اصفهان، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

ترکیان، سلیمانی، چوپانی (1375)
بررسی سیستماتیک آلاینده های هوای شهری در اصفهان، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

ترکیان، موحدیان، یزدانی (1375)
ارزیابی عملکرد رشد متصل (RBC) در عمل تصفیه BOD کربن و نیتروژن دار در فاضلاب های شهری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس منطقه ای مدیریت آب و فاضلاب

ترکیان، هاشمیان، علی نژاد (1379)
ارزیابی عملکرد رشد  چسبیده  (RBC) در تصفیه فاضلاب UASB ، مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت آب و فاضلاب در کشورهای آسیایی

کشاورزی، ترکیان، عظیمی (1384)
حذف TEA از گازهای خروجی از اگزوز cold box از طریق بیوفیلتراسیون و مقایسه اقتصادی با روشهای حذف دیگر

قاسمیان، امین، ترکیان، جعفرزاده (1384)
مهار MTBE در فعالیت methanogenic خاصی از سیستم های بی هوازی تصفیه پساب (لینک)

کشاورزی، ترکیان، عظیمی (1384)
ارزشیابی عملکرد سیستم فیلتراسیون در حذف TEA از پساب های صنعتی (لینک)

ترکیان، حکیم جوادی، اعلم الهدی، نوری (1380)
کاربرد ارزیابی چرخه عمر در مدیریت باطریهای قابل شارژ Ni – Cd ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی درباره مسائل باتری

ترکیان، دهقان زاده (1380)
ارزیابی عملکرد سیستم های بیوفیلتراسیون درعمل تصفیه تولوئن و xylene از جریان هوای آلوده، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

ترکیان، هاشمیان، علی نژاد (1379)
عمل تصفیه ثانویه UASB پساب با استفاده از سیستم چرخنده کنتاکتور بیولوژیکی، مجموعه مقالات دومین کنفرانس آسیایی در مدیریت آب و فاضلاب

ترکیان، اسلامی (1379)
مدل سازی تاثیر آلاینده های جوی تولید گازهای گلخانه ای در اتمسفر در مجتمع های بزرگ پتروشیمی در جوامع مرزی، اولین سمپوزیوم بین المللی در مهندسی محیط زیست

ترکیان، موحدیان، موسوی، بابامیر (1375)
ارزیابی عملکرد روش های مختلف انعقاد در بهبود آبگیری لجن فاضلاب، مجموعه مقالات سومین کنفرانس آب ملی و مسائل مربوط به فاضلاب

ترکیانف سلیمانی، چوپانی (1375)
بررسی سیستماتیک غلظت چندین آلاینده هوای شهری، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

صالحی؛ موسوی، ترکیان، موحدیان (1375)
ارزیابی عملکرد سیستم شناورسازی هوای محلول (DAF) برای شناورسازی لجن بیولوژیکی، مجموعه مقالات سومین کنفرانس آب ملی و مسائل مربوط به فاضلاب

ترکیان، امین، صالحی، موحدیان (1375)
ارزیابی عملکرد UASB برای عمل تصفیه پساب کشتارگاه شهر اصفهان ، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

ترکیان، کرمانشاهی، مرعشی (1374)
ارزیابی روشهای مختلف تصفیه میکروبی در خوردگی القایی به خطوط انتقال آب در پالایشگاه گاز گنگان، مجموعه مقالات کنگره ملی بر روی کیفیت آب