آدرس : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، انستیتو آب و انرژی

تلفن : (21) 66005118, 66164653

فکس : (21) 66012983, 66164651

ایمیل : torkian@sharif.edu