بررسی وضعیت و اندازه گیری آلاینده های اتمسفری در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان : (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) / زمان انجام: 1385 لغایت 1386
در مرحله اول طی بازدیدهای میدانی، فرمهاي اطلاعاتی مورد نیاز و مدارک و مستندات واحد محیط زیست مجتمع گردآوری شده است. سپس داده‌های نمونه‌برداری‌های صورت گرفته بوسیله روش‌های تحلیل آماری پردازش شده و نواقص داده‌ها ترمیم گردید. همچنین از آنجا که توپوگرافی محدوده مطالعاتی نقش مؤثری بر نحوه انتشار آلاینده‌های هوا دارد، نقشه رقومی محل سایت و محدوده 75 کیلومتری اطراف آن به صورت لایه‌هاي رستري در محيط GIS تهیه گردید. در مرحله بعد ضمن بررسی و شناخت فرایندها، آلاینده‌های منتشره اعم از پایش شده و نشده، از منابع تولید مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه مقادیر انتشار آلاینده‌های ناشی از مجتمع از چهار رویکرد استفاده از مقادیر نشر به ازای تناژ محصولات تولید، میزان مصرف گاز طبیعی، خروجی دستگاه‌های کنترلی و همچنین مقادیر اندازه‌گیری شده در طی 10 سال گذشته استفاده گردید. با استفاده از اطلاعات مربوط به مقادیر نشر با توجه به روشهای برآورد مختلف، سهم هریک از واحدها در تولید میزان انواع آلودگی‌ها در مجتمع نشان داده شد و اطلاعات لازم جهت مدلسازی در مراحل بعد تهیه گردید و میزان نیاز مجتمع برای دستگاه‌های کنترلی جدید نشان داده شد.

بررسی و برآورد سهم آلاینده های هوا از منابع مختلف، تعیین شعاع تأثیر در مجتمع فولاد خوزستان : (شرکت فولاد خوزستان) / زمان انجام: 1386 لغايت 1388
طی دو نوبت استقرار میدانی در سایت، اقدام به جمع‌آوری آمار و اطلاعات موجود و بازدید از قسمت‌های مختلف مجتمع گردید. سپس بر روی داده ها تحلیل‌های آماری انجام شد. در این بررسی‌ها اطلاعات پایه لازم برای مدلسازی انتشار آلاینده‌های هوا بر اساس ساختار مورد نیاز بخش مدلسازی تنظیم گردیده و سپس نتیجه گزارش این فاز بصورت یک بانک اطلاعاتی از فهرست تمام منابع انتشار آلاینده‌ها، خصوصیات و موقعیت آنها و نیز مقدار انتشار آنها ارائه شده است. با توجه به شرايط موجود مجتمع نظیر تعداد و نوع آلاینده‌ها، وسعت مجتمع و انتظار از نتایج مدلسازی، بعد از تهیه فاکتورهای شاخص، مدل ADMS4 که از مدلهاي بسيار پيشرفته مدلسازي آلودگي هوا است، براي انجام مدلسازي محیط داخلی و پیرامونی مجتمع انتخاب گردیده است. سپس به بررسی وضعیت موجود و طراحی شبکه پایش ذرات معلق هوا برای این مجتمع پرداخته شده  ست. در این پروژه ضمن بررسی پارامترها و عوامل مؤثر در طراحی شبکه پایش مجتمع، تجهیزات لازم برای این شبکه، به همراه نحوه نگهداری و تعمیرات آنها، با توجه به وضعیت موجود، معرفی شده است. همچنین علاوه بر تدوین برنامه ‌ای مناسب برای راهبری شبکه، روندی علمی برای صحت سنجی و کنترل کیفیت نتایج شبکه ارائه شده است.

مدلسازی آلودگی هوا در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان : (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) / زمان انجام: 1387 لغايت 1390
اقدامات صورت گرفته در فاز اول این پروژه شامل، بررسی آماری دادههای موجود از دودکشها و محیط، طراحی شبکه نمونهبرداری پایش کیفیت هوا، بررسی و اندازهگیری میدانی آلاینده های محیطی در داخل و خارج مجتمع در دو مرحله، دستهبندی، پردازش و ارائه نتایج دو مرحله نمونهبرداری، ارائه برنامه مکانی و زمانی اندازهگیری از مجتمع، تفسیر و بررسی نتایج به دست آمده از نمونهبرداریها، ترسیم و تحلیل روند زمانی و مکانی پراکندگی آلودگی، مشخص نمودن وضعیت آلودگی مجموعه در مقایسه با استانداردها می باشد.
فاز دوم این پروژه در دو مرحله صورت پذیرفت:
مرحله اوّل: در این مرحله، مقايسه بين مدل های آلودگی هوا انجام شد. با توجه به شرايط موجود در مجتمع و همچنين مدلهاي پيشرفته موجود، مدل ADMS 4 که از مدلهاي بسيار پيشرفته مدلسازي آلودگي هوا است، براي انجام مدلسازي انتخاب گردید.
مرحله دوّم: این مرحله شامل مدلسازی آلودگی هوا در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان مي‌باشد، که با هدف مدلسازي انتشار آلاينده‌هاي هوا در محيط مجتمع تهيه گرديده است. با توجه به مطالعات مرحله اول از فاز دوم پروژه، مدل ADMS 4 براي انجام مدلسازي مورد استفاده قرار گرفت.
تهیه مدل موجود و وارد کردن اطلاعات مربوط به مجتمع فولاد مبارکه به عنوان ورودی مدل مواردی از قبیل مشخصات منابع، توپوگرافی، موقعیت و ارتفاع ساختمان‌ها و داده‌های هواشناسی و قابلیت بروزرسانی داده‌ها، امکان بررسی نتایج تصمیمات مدیریتی بر میزان و نحوه توزیع غبار را در اختیار گذارده و راه را برای اتخاذ تصمیمات صحیح در جهت رفع آلودگی هموار ساخته است.

مطالعه و پژوهش در خصوص روش هاي مرتفع نمودن اشکالات مکانيکي تجهيزات سيستم تخليه و بارگيري شرکت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس واقع در 13 کيلومتري شهر بندرعباس : (منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس) / زمان انجام: 1390
پس از انجام مطالعات اولیه بر روی مستندات موجود و سوابق تعمیراتی دستگاه‌های ریکلایمر و استاکر و بررسی استانداردهای مورد نیاز و انجام آزمایشات و تحلیل علل شکست، عمده دلایل بوجود آمدن مشکل، در مونتاژ و جوشکاری نامناسب پایه‌های گیربکس و عدم ماشین‌کاری آن بعد از جوشکاری، تنظیم نبودن دنده‌ها و سفت نبودن پیچ‌های اسلوینگ و گیربکس‌ها به اندازه گشتاور مناسب تشخیص داده شد.طی دوره اول انجام تنظیمات برای اسلوبرینگ شامل، بررسی وضعیت اسلوبرینگ از نظر ساچمه‌ها و سرچرخنده ها، بررسی میزان هم مرکزی اسلوبرینگ، تورک زنی پیچ‌های رابط اسلوبرینگ با ساب استراکچر و سوپر استراکچر و همچنین طی دوره دوم نظارت، تنظیمات برای گیربکس‌ها شامل، مونتاژ و دمونتاژ کردن هر چهار گیربکس دستگاه ریکلایمر، هم سطح کردن پایه‌های گیربکس جهت نصب بر روی دستگاه ریکلایمر، نظارت بر نحوه فرزکاری پایه‌های هر چهار گیربکس، بررسی و کنترل شیم های ساخته شده برای انجام تنظیمات نصب گیربکس، نصب گیربکس و فیلرگیری جهت تنظیمات میزان لقی مجاز، تورک زنی پیچ‌های پایه گیربکس، آمپرگیری موتورهای گیربکس پس از راه‌اندازی به منظور بررسی صحت انجام تنظیمات گیربکس صورت پذیرفت.

مطالعه و پژوهش در خصوص ارزيابي ميزان خطرات مواجهه کارکنان منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس با ميدانهاي الکترومغناطيسي و ارائه راهکارهاي کنترلي : (منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس) / زمان انجام: 1390
در این پروژه دو مرحله نمونه برداری از بخشهای تابش کننده امواج ELF، انجام شده، که در مرحله اوّل نمونه برداری طبق نقشه خطوط انتقال قدرت در ولتاژهای مختلف، نقاط نمونه برداری تعیین شده است. محل و نوع قرار‌گیری خطوط فشار قوی منطقه از نظر احداث واحدهای صنعتی، مکانهای مسکونی و مواد و روش نمونه برداری از امواج در محدودةELF تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله دوّم نمونه برداری از بخشهایی نظیر ترانسها، ساب استیشنها، پستهای برق و مکانهایی که احتمال مواجهه بالا وجود داشته، نمونه برداری صورت گرفته و در این نمونه برداریها از دستگاه میدان سنج مغناطیسی سه محورة (TES-1394) استفاده گردیده است.
سپس مقادیر اندازه گیری شده چگالی شار مغناطیسی در دو نوبت نمونه برداری مورد تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 19 قرار گرفت و تأثیر ولتاژهای مختلف و چگالی شار مغناطیسی، تأثیر میزان بار خطوط فشار قوی در چگالی شار مغناطیسی اطراف آنها، تأثیر ارتفاع برجها و چگالی شار مغناطیسی، تأثیر شار مغناطیسی اطراف خطوط فشار قوی بر حسب تعداد سیمهای گذرنده، میزان مواجهه فردی برآورد گردیده و مقایسه میزان چگالی شارمغناطیسی در جایگاه های مختلف در نوبت دوّم نمونه برداری انجام پذیرفته و سپس به بررسی سنجش های مشابه صورت گرفته و ارائه نتایج آن، راههاي كنترل ميدانهاي الكترومغناطيس در محيط كار و ایمنی در برق پرداخته شده است.

مطالعه و پژوهش در خصوص ارزيابي اثرات تجمعي آلودگيهاي زيست محيطي منتشره از صنايع داخل و اطراف بر محيط داخل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس و ارائه پيشنهادات اصلاحي بهبود وضعيت : (منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس) / زمان انجام: 1390 لغايت 1391
در این پروژه به بررسی ابعاد مسأله، بررسی نوع کارخانجات اطراف، بیان اقلیم منطقه و مشکلات موجود و به معرفی موقعیت و وضعیت منطقه ویژه پرداخته شده و محل و نوع قرار‌گیری کارخانجات و اثرات توسعه آتی منطقه از نظر احداث واحدهای صنعتی جدید پرداخته شده و سپس به بررسی وضعیت کارخانجات از نظر میزان تولید آلودگی، نوع آلاینده‌ها و ارزیابی پتانسیل آلوده‌زایی آنها پرداخته شده است. سپس آلاینده‌های موجود در فاز هوا، آب و فاضلاب، و خاک اولویت‌بندی شده‌اند. اولویت‌بندی آلاینده‌ها بر اساس اهمیت اثرات زیست محیطی و فراوانی آنها در آب، خاک و هوای منطقه می باشد. با توجه به تنوع صنایع موجود در منطقه مشکل هم‌افزایی آلودگی در تمام فازها قابل پیش‌بینی است و تعیین سهم هر یک از این کارخانجات در ایجاد آلودگی ها از جمله اهداف این پروژه است و سپس به بررسی سناریوهای طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت پرداخته شده و نقشه آلودگی منطقه ارائه شده است.

ارائه طرح کنترل آلودگی دستگاههای تخلیه و بارگیری منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس : (منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس) / زمان انجام: 1387 لغايت 1389
در مرحله اوّل پروژه پس از بازدید و بررسی فرآیندهای آلوده‌کننده سایت و نمونه‌برداری آلودگی منطقه و همچنین وضعیت موجود منطقه ازجمله موقعیت مکانی و خصوصیات کمی و کیفی مواد مورد جابجایی بررسی شده و چرخه حرکتی مواد بین کشتی، واحد انباشت و برداشت، واگن‌پُرکن و واگن‌برگردان و منابع آلوده‌کننده سایت و دلیل ایجاد آلودگی مشخص گردید. سپس در مرحله بعد به معرفی سیستم‌های مختلف انتقال مواد معدنی در ایران و جهان و بررسی منابع مختلف تولید آلودگی و روش‌های جلوگیری از تولید گردوغبار پرداخته شده است و عوامل مؤثر در جلوگیری از انتشار ذرات بررسی گردیده و نتایج بازدیدهای بعمل آمده از سایت برای هریک از منابع در قالب مشکلات و راه‌حل‌های پیشنهادی ارائه شده است. سپس به معرفی، انتخاب و طراحی دستگاه‌های کنترل آلودگی برای منابع تولید آلودگی و برآورد هزینه‌های هر کدام از گزینه‌ها به کارفرما پرداخته شده و در نتیجه پس از انتخاب دستگاه های کنترل کننده و راهکارهای کاهش آلودگی، اسناد مناقصه مربوطه تهیه گردیده و مناقصه برگزار گردید. قابل ذکر است که در ادامه طرح، نظارت بر نصب و اجرای دستگاه‌های کنترلی و سایر موارد مندرج در اسناد مناقصه بر عهده این مجموعه می‌باشد.

انجام خدمات مشاور برای طرحهای زیست محیطی شرکت فولاد خوزستان و سایر خدمات مهندسی مورد نیاز : (شرکت فولاد خوزستان) / زمان انجام: 1387 لغايت 1390
مطالعات انجام شده در هر یک از پروژه ها در قالب اسناد مناقصه تهیه و تکمیل گردیده است. در ادامه توضیح مختصری در ارتباط با هر یک از پروژه ها آورده شده است.
1- کاهش شدت بادبردگي مواد از انبارهاي روباز
هدف اين پروژه ارائه راهکارهای مناسب براي کنترل غبار منتشر شده از پایل ها می باشد. جهت دستیابی به درک صحیحی از انتشار و پراکنش مواد از پشته ها ابتدا از مطالعات آزمایشگاهی و شبیه سازی تجربی پشته ها و تونل باد بهره-گرفته شد و در راستای تکمیل مطالعات از شبیه سازی تئوری و نرم افزارهای مربوطه (Fluent و Gambit) استفاده گردید.در اين پروژه راهکارهاي استفاده شده در ساير شرکتهاي فولاد در دنيا، استفاده از تثبيت کننده هاي مختلف، بهبود پوشش پشته ها، منظم نمودن شکل و آرايش پشته ها براي بهبود پاشش، ارزيابي و مقايسه شد. سپس این تصمیم اتخاذ گردید به منظور كنترل بادبردگي از پشته‌هاي روباز از محلول پلي‌لاتيس 25/0 درصد استفاده گردد. براساس نتايج بدست آمده از آزمايشات كنترل بادبردگي در تونل باد، محلول پلي‌لاتيس 25/0 درصد سبب كاهش بادبردگي به ميزان بيش از 99 درصد مي‌شود.
2- کنترل آلودگي ناشي از انتشار غبار در چهارراه فلوگيت و محوطه آسياب و اصلاح بگ  فيلترها
بالاي مخازن سنگ آهن و بنتونيت و آهک مجتمع، چهار بگ فيلتر با سيستم لغزشي وجود دارد که عليرغم کارا بودن نسبي، امکان ارتقا آنها بايستی بررسي گردد. سيکلوني که در گذشته در چهارراه فلوگيت طراحي و نصب گرديده به دليل عدم کارايي از سيستم خارج شده و در حال حاضر هيچ سيستم کنترلي در اين قسمت وجود ندارد. جهت جلوگیری و حذف آلودگی در نظر است با محاسبات دقیق فني ـ مهندسي به احداث تجهيزات و تأسيسات غبارگير(ها) پرداخت و با نصب کانال‌هاي مکش مناسب برای کنترل آلودگی ناشی از انتشار غبار در چهارراه فلوگیت و محوطه¬آسیاب جهت رفع مشکل اقدام نمود. در صورت لزوم نقاط مكش را به هر تعدادي كه براي غبارگيري كامل از محل لازم است، افزايش داد.
3- كنترل غبار ناشي از اسکرين 6 و عمليات انباشت و برداشت آهک و دولوميت در انبارهاي 5 و 6
سنگ آهک دپو شده در انبار سپس از طريق لودر و شارژ به فيدر و به اسکرين جهت جداسازي منتقل مي گردد. در تمام طول اين مسير هيچ سيستم جاذب و کنترل غباري وجود ندارد. سيستم موجود علاوه بر عدم کنترل کافي انتشار غبار، مشکلات تعميراتي و تجهيزاتي نيز دارد. در اسناد تهیه شده در نظر است جهت کاهش گرد و غبار منتشره ناشی از انباشت آهک و دولومیت در دو انبار روباز 5 و 6 از شوت تلسکوپی مجهز به ارتفاع سنج در محل ریزش مواد از تریپرها استفاده گردد.
4- كنترل غبار هنگام كاركرد باكت ويل و استاكر در واحد انباشت و برداشت
بر اثر كار دستگاههاي باكت ويل و استاكر هنگام انباشت مواد اوليه و يا برداشت از پشته¬هاي جمع شده در واحد انباشت و برداشت مقدار زيادي غبار منتشر تولید مي شود. به منظور کنترل انتشار غبار در حین عملکرد باکت ویل در نظر است که از سیستم پاشش که شامل دو مخزن آب چسبیده به Boom باکت ویل و دو سیستم نازل پاشش در طرفین باکت ویل می باشد استفاده شود. سیستم بکارگرفته شده در این قسمت شامل لوله¬کشی آب با لوله پلی اتیلن و نصب دو نازل برای دستگاه های باکت ویــل  است. در ضمن سیستم پاشش بایستی در اتاق اپراتور باکت ویل های قابل کنترل باشد.
5- بررسی کنترل آلودگی ناشي از اسكرين 1-8A و 1-8B واحد آهك
سنگ آهك و دولوميت توسط تسمه نقاله از فيدرها به اسكرينها ارسال مي گردد و در طول اين مسير هيچ كنترلي روي غبار ايجاد شده صورت نمي گيرد و غبار بسیاری تولید می گردد. در اسناد تهیه شده در نظر است جهت کاهش گرد و غبار منتشره ناشی محوطه اتاقک اسکرینها، طراحی و اجرای پوشش کاملاً درزبندی شده برروی اسکرین‌ها، محصور کردن محل ریزش سنگ آهک از روی تسمه‌های نقاله برروی اسکرین‌ها، استفاده از بگ‌فیلتر بعنوان غبارگیر جدید، راه اندازی و Performance Test غبارگیرها و رفع نواقص احتمالی انجام پذیرد.
6- کنترل آلودگي ناشي از بارگيري محصول و نرمه هاي آهک ضايعاتي
در هنگام تخليه نرمه آهک ضايعاتي جمع آوري شده به کاميونها به علت نبود سيستم کنترل و جاذب غبار مناسب، آلودگي شديدي ايجاد مي¬شود. يک مسير کانال مکش به بگ فیلتر متصل شده وجود دارد که کارايي و کفايت لازم را براي کنترل آلودگي ايجاد شده، ندارد. جهت جلوگیری و حذف آلودگی باید با محاسبات دقیق فني ـ مهندسي به احداث تجهيزات و تأسيسات غبارگير(ها) پرداخت و با نصب کانال‌هاي مکش مناسب برای کنترل گردوغبار ناشي از بارگيري محصول و نرمههاي آهك ضايعاتي در مجاورت محل تخلیه و بارگیری در واحد آهک سازی جهت رفع مشکل اقدام نمود. در نظر است که مكش غبار از تمام نقاطي كه از آنها انتشار صورت مي‌گیرد، انجام شود و در صورت لزوم نقاط مكش را به هر تعدادي كه براي غبارگيري كامل از محل لازم است، افزايش داد.
7- اصلاح و بازسازي اسکرابرهاي H2.016
در طراحي اوليه، این غبارگير وظيفه جمع آوري غبار ابتدا و انتهاي نوار نقاله مربوط به انتقال مواد از مخزن ذخيره گندله به اسكرين را بر عهده داشت. غبارگير مذکور فرسوده شده و از مدار خارج گرديده است. در این پروژه در نظر است با محاسبات دقیق فني ـ مهندسي تمامی تجهیزات و تأسیسات اسکرابرهای موجود اعم از نقاط مکش، هودهای مکش، کانال‌های مکش، فن‌ها، میزان تزریق آب، محل تزریق آب، میزان لجن تولیدی خط انتقال لجن به تیکنر، حجم حوضچه ذخیره لجن، اتصالات مربوطه و سایر موارد، مورد بررسی جامع قرار گرفته شود و نسبت به بازسازی و احیای آنها اقدام گردد.
8- بررسي استفاده از غبارگير جهت کنترل غبار خروجي از دودکشهاي H1.010 و G5.020
گاز خروجي از کوره ها قبل از ورود به اين دودکشها براي جذب غبار از يک مولتي سيکلون عبور مي نمايد ولي اين سيستم کفايت لازم را براي کنترل آلودگي ندارد و در هنگام تخليه گازهاي درون کوره به اتمسفر، غبار گندله و گازهاي آلاينده به اتمسفر تخليه مي شوند که موجب آزار شديد پرسنل واحد و ايجاد آلودگي شديد هوا مي شوند. در نظر است با بهسازی و بهبود غبارگیر دودکش H1.010 ، بهبود سیستم جمع آوری غبار (داکت‌ها، فن‌ها و نقاط مکش)، استفاده از غبارگیر جدید برای دودکش H1.010 و G5.020 در صورت نیاز بر انتشار غبار خروجی از این دودکشها فائق آمد.