تحصيلات

- دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران (1389-1386)
عنوان پایان‌نامه‌: ادبیات داستانی بر بنیاد نقل‌ها و قصه‌پردازی‌های عامیانه در عصر قاجار  
- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی (1386-1383) 
عنوان پایان‌نامه: تحليل و بررسي رمان شازده‌احتجاب نوشتۀ هوشنگ گلشيري
- کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربيت معلم تهران (1383-1379)


جوایز و رتبه‌های علمی

- برندۀ پایان‌نامۀ تقدیری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، مقطع کارشناسی ارشد، سازمان انتشارات جهاد
دانشگاهی، 1386
- دانش‌آموختۀ رتبۀ نخست مقطع کارشناسی ارشد (1386)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- دانش‌آموختۀ رتبۀ نخست مقطع کارشناسی (1383)، دانشگاه تربیت معلم تهران


مشاغل

- عضو هیئت علمی مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، دانشگاه صنعتی شریف (از شهریور 1391 تا کنون)
تدریس واحدهای درسی «آشنایی با ادبیات فارسی» و «ادبیات معاصر ایران»
- پژوهشگر تمام‌وقت گروه «تصحیح متون»، فرهنگستان زبان و ادب فارسی (از خرداد 1390 تا شهریور
1391)
- تدریس درس «زبان و ادبیات فارسی» در دانشگاه‌تهران (1387 تا 1390)، دانشگاه تربیت معلم تهران
(1387 تا 1390) و دانشگاه آزاد واحد کرج (1387 تا 1388)؛ به عنوان همکار مدعوفعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌ها:

1. مقاله‌های علمی پژوهشی:

- «خوانش روانشناختی داستان اسماعیل شجاع نوشتۀ هوشنگ مرادی کرمانی»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، سال بیست و دوم، شمارۀ 77، پاییز و زمستان 1393 (ص115-132)
- «هویت ابهام‌آمیز نقال قصۀ امیر ارسلان»، دو فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، سال اول، شمارۀ 2، پاییز و
زمستان 1392 (ص157-174)

- «نخستین نشانه‌های رمان‌نویسی در ایران (تحلیلی بر حکایت پیر و جوان نوشتۀ ناصرالدین‌شاه قاجار)»، دو
فصلنامۀ آینۀ میراث، دورۀ جدید، سال نهم، شمارۀ 48، بهار و تابستان 1390 (ص167-188)

- حاجیان‌نژاد، علیرضا و سیّدان، مریم: «تحلیلی ساختگرایانه بر قصۀ امیر ارسلان»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات
دانشگاه تربیت معلم، سال هجدهم، شمارۀ 67، بهار 1389 (ص 45-70)

- پورنامداریان، تقی و سیّدان، مریم: «بازتاب رئالیسم جادویی در داستان‌های غلامحسین ساعدی»، مجلۀ
دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت معلم تهران، سال هفدهم، شمارۀ 64، بهار 1388 (ص 45-64 )

- «تحلیلی ساختگرایانه بر رمان شازده‌احتجاب گلشیری»، فصلنامۀ نقد ادبی، سال اول، شمارۀ 4، زمستان
1387 (ص 53-82 )


2. مقاله‌های دانشنامه:

- «نقالی»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج 5، آمادۀ چاپ

- «عوفی، محمد»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج 4، 1391 


3. دیگر مقاله‌ها:

- «جفا در حق ساعدی (نگاهی به کتاب نامه‌های غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه‌گرانی)»، هفته‌نامۀ
آسمان، 13 مهر 1392 (ص126-127)

- «حدایق‌السیر فی آداب الملوک متنی از قرن هفتم»، دو ماهنامۀ گزارش میراث، سال ششم، شمارۀ 5-6،
آذر و اسفند 1391 (ص122-127)

- «جای خالی شاعر» (معرفی کتاب ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت نوشتۀ محمدرضا
شفیعی کدکنی)، مجلۀ مهرنامه، سال سوم، شمارۀ 21، اردیبهشت 1391 (ص281)

- «نقالان درباری عصر قاجار»، فصلنامۀ فرهنگ مردم، سال نهم، شمارۀ 35-36، پاییز و زمستان 1389 (ص
177-189)

- «معرفی و بررسی كتاب سير رمانتيسم در ايران نوشتۀ مسعود جعفري جزی»، مجلۀ جهان‌كتاب، شمارۀ
224-226، دی تا اسفند 1386(ص50)

- «نقدی فمینیستی بر رمان و ديگران نوشتۀ محبوبه ميرقديري»، مجلۀ جهان‌كتاب، شمارۀ 222-223، آبان
و آذر 1386(ص11-12)

- «نقدی روانشناختی بر رمان شازده‌احتجاب گلشیری»، فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه قم، سال اول،
شمارۀ 3، بهار 1386 (ص57-76 )

- «نقد و بررسي رمان از شيطان آموخت و سوزاند نوشتۀ فرخنده آقايي»، مجلۀ جهان‌كتاب، شمارۀ 216-
217، اردیبهشت و خرداد 1386 (ص32-33)

- «نقد و بررسي آثار داستاني آلبا دسس‌پدس (نويسندۀ ايتاليايي)»، مجلۀ جهان‌كتاب، شمارۀ 212-213، آذر
1385(ص18-20)

- «نقد و بررسي كتاب مرغ بهشتي (دربارۀ زندگي و شعر شهريار) نوشتۀ مریم مشرف»، مجلۀ جهان‌كتاب،
شمارۀ 202، بهمن 1384(ص20-21)

- «اسطوره نه، رمان» (پاسخ به نقد دکتر محمد دهقانی در شمارۀ 90 کتاب ماه ادبیات و فلسفه با عنوان
«اسطوره یا رمان؟»)، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارۀ 91، اریبهشت 1384(ص126-129)

- «نقد و بررسي مجموعه داستان گربه‌هاي‌گچی نوشتۀ فرخنده آقايي»، مجلۀ زنان، شمارۀ 112، 1383 (ص
72-73)

- «نقد و بررسی رمان قصۀ تهمینه نوشتۀ محمد محمدعلی»، روزنامۀ شرق، 21 اردیبهشت 1383 (ص29)


تصحیح:

- پارسانسب، محمد، سیّدان، مریم و اسدنیا، معصومه: حدایق‌السّیر، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
1394
- سیّدان، مریم و اسدنیا، معصومه: تصحیح رسالۀ الروح (ترجمۀ فارسی کتاب الاربعین فی اصول الدین نوشتۀ
امام محمد غزالی)، مجموعۀ متون ایرانی، جلد پنجم، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،
آمادۀ چاپداوری مجلات علمی

فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
فصلنامۀ ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
دو فصلنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، دانشگاه تربیت مدرس
دو فصلنامۀ ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامۀ ادبیات انقلاب اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی


زمینه‌های مورد علاقۀ پژوهشی
ادبیات داستانی
ادبیات عامیانه
نقد ادبی
نسخۀ PDF
copyright 2015,   design by m.seyedan