برخی از مقاله‌ها

خوانش روانشناختی داستان اسماعیل شجاع نوشتۀ هوشنگ مرادی کرمانی
http://www.ensani.ir/fa/content/336673/default.aspx

نخستین نشانه‌های رمان‌نویسی در ایران (تحلیلی بر حکایت پیر و جوان نوشتۀ ناصرالدین‌شاه قاجار)
http://www.ensani.ir/fa/content/304222/default.aspx

هویت ابهام‌آمیز نقال قصۀ امیر ارسلان
http://www.ensani.ir/fa/content/331097/default.aspx

بازتاب رئالیسم جادویی در داستان‌های غلامحسین ساعدی
http://www.ensani.ir/fa/content/261264/default.aspx

تحلیلی ساختگرایانه بر رمان شازده‌احتجاب گلشیری
http://lcq.modares.ac.ir/article_5749_1245.html


copyright 2015,   design by m.seyedan