مریم سیّدان


دانشیار زبان و ادبیات فارسی
مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی
دانشگاه صنعتی شریف

نشانی الکترونیکی: seyedan [at] sharif.edu
شمارۀ تماس: 66164748 (21) 98+
شمارۀ فاکس: 66035834 (21) 98+
نشانی محل کار: ایران، تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان ابن سینا، طبقۀ
همکف، مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، اتاق شمارۀ 3

تحصیلات:
1386-1389: دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1383-1386: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی،
تهران، ایران
1379-1383: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربيت معلم تهران (خوارزمی)، تهران، ایران 

مشاغل:
1400- اکنون: مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
1391- 1400: مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
استادیار زبان و ادبیات فارسی
1390-1391: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
پژوهشگر گروه تصحیح متون
1387-1390: دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
تدریس به عنوان استاد مدعو

English
copyright 2015,   design by m.seyedan