رامین بزرگمهری بوذرجمهری

  English 
   
 

 

اطّلاعات کلّی

زمینه های پژوهشی

دروس ارائه شده

دانشجویان

پروژه های پژوهشی

مقالات

پیوندهای جالب

سایر موارد

 

 

 

 

    اطلاعات پایه سوابق تحصیلی سوابق شغلی سوابق اجرایی جوائز سرگرمیها        
         
   

مرتبه علمی :  استاد

دانشکده مهندسی شيمی و نفت،

 دانشگاه صنعتی شریف،

 خیابان آزادی ، تهران، ایران

تلفن : 66166445 ، فاکس : 66022853

پست الکترونیکی :  RBozorgmehry@sharif.edu