عباس مظفر
عضو هيئت علمی
دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده مهندسی صنایع

 
 
 

Email :

mozaffar sharif.ir
   
 

Web :http://mozaffar.sharif.ir

تلفن : ۶۶۱۶۵۷۲۰+۰۲۱+۹۸+  فکس :  ۶۶۰۲۲۷۰۲ +۰۲۱+۹۸+

دانشگاه صنعتی شریف

 

 

مشخصات فردی :

 •  نام و نام خانوادگی :  عباس مظفر

 •  متولد : ۱۳۳۲

 •  فرزند نصرالله

 •  محل تولد : بجنورد

 مشخصات تحصيلی :

 •  کارشناس (مهندس) صنايع از دانشگاه صنعتی شريف

 •  سال اخذ مدرک ۱۳۵۶

 •  محل اشتغال - دانشگاه صنعتی شريف - دانشکده مهندسی صنايع

 •  نوع استخدام - هيئت علمی (مربی)

سوابق آموزشی :

 •  نظام پرداختهای جبرانی (سيستمهای حقوق و دستمزد)

 •  گزارش نويسی فنی

 •  اقتصاد مهندسی

 • ارزيابی کار و زمان

 سوابق مديريتی و اجرايی :

 •  سرپرست جهاد سازندگی شهرستان بجنورد  ۵۹-۵۸
 • نمايندگی مجلس شورای اسلامی ، منشی و مخبر کميسيون برنامه و بودجه   ۶۳-۵۹
 •  معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شريف در سه دوره   ۶۴-۶۳  ۷۳-۶۷   ۸۳-۸۰

 • معاون حقوقی و امور مجلس وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وقت  ۶۵-۶۴

 • مشاور وزير وقت وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در امور بودجه و معاون اداری و مالی بنياد تعاون سپاه پاسداران ۶۷-۶۵

 • سرپرست معاونت دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف ۷۳-۷۱

 • معاون اداری و مالی دانشگاه تهران ۷۶-۷۳

 • معاون اداری و مالی بنياد مستضعفان و جانبازان ۸۰-۷۶

 • رئيس سازمان اداری مجلس شورای اسلامی۸۷-۸۴

 ارائه برخي طرحهای تخصصی و پژوهشی :

 • مهندسی مجدد تشکيلات و ماموريت ها برای شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
 • طراحی پروژه ارزيابی مشاغل کارکنان برای دانشکده مهندسی گلپايگان با روش تجزيه و تحليل فرآيندی
 • پروژه مهندسی مجدد فرآيندهای استخدام هئيت علمی برای وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری
 • مقاله درآمدی بر مديريت منابع در بخش آموزش عالی برای نشريه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ايران
 • طرح سازماندهی و مهندسی مجدد فرآيندهای مالی و اداری برای دانشگاه صنعتی شريف و اجرای برخی پروژه های مربوطه
 • طرح نحوه اداره دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 • ارائه مشاوره ی مديريتی به سازمانها و موسسات
    مهندسی ساختارهای هم افزا
    پيش نويس طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی
    طرح پيشنهادی برای تحقق قانون سياست های اصل ۴۴