دکتر کاويان پور، فعاليتهاي آموزشي-فرهنگي و علمي را از همان آغاز جواني شروع و در مقاطع مختلف آموزگاري، دبيري، و استادعهده دار تدريس و آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان اين کشور بوده است