عنوان مقاله
محل و نام نشريه
سال نشر
بازتاب مسايل اجتماعي در ادب پارسي
ادبستان موسسسه اطلاعات
شهريور 1369 - شماره 9
شاهنامه فردوسي، ستمنامه شادمان و درد دل بيگانگان
ادبستان موسسسه اطلاعات
مهر 1369- شماره 12
خواجوي کرماني، نوپرداز عرصه معاني
ادبستان موسسسه اطلاعات
واژه نامه هاي بسامدي و کاربرد آنها
ادبستان موسسسه اطلاعات
ارايه معيارها در ادبيات کودکان و نوجوانان کم توان ذهني
نشريه تعليم و تربيت استثنايي
مهر 1389  - شماره 12
جايگاه و موقعيت زن در پيش تاريخ و تاريخ
نشريه دونمايه پژوهش، وزارت فرهنگ
پاييز 1380 - شماره 19
بررسي چندواژه از ديوان فرخي سيستاني
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
بهار 1377
ديدگاههاي اجتماعي در ادبيات فارسي
معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف
ادبيات زن محورانه در ادب فارسي
معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف
نگرشي بر مقولات اقتصادي در ادبيات کهن ايران
معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف
شعر متعهد در ادبي فارسي
معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف
اهميت شعر و قصه در پرورش خلاقيت کودک
معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف
(ضرورت ايجاد دانشکده علوم انساني دردانشگاه صنعتي شريف(متن کامل