اطلاعات تماس


دانشگاه صنعتی شریف

استاد تمام در دانشکده فیزیک 
آدرس: تهران، خیابان آزادی
کدپستی: 9161-1155

تلفن:      6616 0214505
فکس:     6602 0212711
پست الکترونیک 

   arfaei@sharif.edu
مرکز تحقیقات بنیادی- بخش ذرات و شتابدهنده ها

عضو هیئت علمی
آدرس: تهران، بزرگراه ارتش
کدپستی: 36681-19568

تلفن:   02122809150
فکس:  02122809148
پست الکترونیک
    arfaei@ipm.ir
صفحه شخصی
http://www.ipm.ac.ir/personalinfo.jsp?PeopleCode=IP9900146