مقدمه ای بر علم مواد

نیمسال اول 1396-1397

 

سطح: مشترک کارشناسی و کارشناسی ارشد

تعداد واحد: 3 واحد

زمان: دوشنبه و جهارشنبه 10:30 تا 12:00

معرفی درس: این درس در سطح مشترک کارشناسی و کارشناسی ارشد تعریف شده است. هدف درس ارائه اطلاعاتی در مورد گروه های مختلف مواد از قبیل مواد نیم رسانا، پلیمر ها، فلزات، سرامیک ها و ... است، به گونه ای که برای دانشجویان چه در پژوهش های آینده و چه در کاربرد و شغل مفید باشد.

کتاب درسی: بیشتر مطالب این درس از کتاب زیر است:

The Physics and Chemistry of Materials, Gersten & Smith, Wiley 2001

 

سیلابس (بخشی از این فصل ها پوشش داده نمی شود)

Part 1: Classification of Materials

Semiconductors

      Metals and alloys

      Ceramics

      Polymers

      Dielectric and ferroelectric materials

      Superconductors

      Magnetic Materials

      Optical Materials

      Bio-Materials

   Colloids

Part 2: Characterization of Materials

      Diffraction techniques

      Optical Spectroscopy

      Electron Microscopy

      Electron Spectroscopy

      Surface Microscopy

      Transport Measurements