ابراهيم سوزنچي كاشاني

souzanchi@sharif.edu

دكتراي سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري

دانشگاه Sussex انگلستان

Text Box:

دروس:

 تئوري سازمان و سازماندهي

 مديريت استراتژيک تکنولوژي

 مباني مديريت تکنولوژي

 نظام ملي نوآوري

 روش تحقیق دکتری

علايق پژوهشي:

 فلسفه و مباني سازمان و مديريت

 مديريت، سياستگذاري و اقتصاد فناوري و نوآوري

 مباني معرفت شناختي، متدولوژي و روش تحقيق در علوم انساني

Visiting Fellow, SPRU, School of Business and Management, University of Sussex

دانشكده مديريت و اقتصاد