سعید رحیمی

 

استادیار زبان و ادبیات فارسی، مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی دانشگاه صنعتی شریف

 

 

نشانی الکترونیکی: s_rahimi@sharif.ir

 

شمارۀ تماس: 66164732 (21) 98+

 

شمارۀ فاکس: 66035834 (21) 98+

 

نشانی محل کار: ایران، تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان ابن‌سینا، طبقۀ

 

چهارم، مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، اتاق شمارۀ 7.

 

 

 

 

 

تحصیلات:

 

ـ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران (1386- 1391)

عنوان پایان‌نامه: بررسی و تحلیل شعر سبک هندی بر اساس نظریة ترامتنیت

 

 ـ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران (1393- 1386)

عنوان پایان‌نامه: فریدون تولّلی و هنر نقیضه

 

 ـ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران (1378-1382)

 

 

مسئولیت‌ها:

 

ـ عضو هیئت علمی مرکز زبانها و زبانشناسی، دانشگاه صنعتی شریف (از 1389 تا کنون).

 

ـ مدیر فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف ( از دی‌ماه 1399 تا کنون).

 

ـ عضو کمیتة المپیاد ادبی دانش‌آموزی کشوری( از مهر 1392 تا مهر 1397 و از اردیبهشت 1400 تا کنون).

 

- مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی (از 1/7/97 به مدت دو سال).

 

- مدیریت دورة فرعی رشتة زبان و ادبیات فارسی مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی (از 1/7/93 به مدت دو سال).

 

- عضویت در گروه هیئت داوران زبان و ادبیات فارسی شانزدهمین جشنوارة جوان خوارزمی (سال 1392).

 

 

آموزش:

 

ـ تدریس واحدهای درسی آشنایی با ادبیات فارسی، ادبیات معاصر ایران و شعر و اندیشة حافظ در دانشگاه صنعتی شریف.

 

ـ تدریس واحد درسی متون نثر فارسی در دورة تابستانی المپیاد ادبی دانش‌آموزی(1391 و 1392).

 

ـ تدریس واحد درسی شعر معاصر فارسی در دورة تابستانی المپیاد ادبی دانش‌آموزی(1393 تا 1397).

 

 

پژوهش:

 

فارسی:

 

- همکاری در تألیف مقالة بررسی تطوّر حسن و عشق در غزل فارسی از ابتدا تا قرن یازدهم، چاپ‌شده در فصل‌نامة تخصّصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی، شمارة بیستم (تابستان 92).

 

- تألیف مقالة سالک یزدی چاپ‌شده در مجلّد 22 دانشنامة جهان اسلام.

 

- تألیف مقالة خطاب به پروانه‌ها، دربارة نظریة شعری رضا براهنی، چاپ‌شده در فصل‌نامة نقد کتاب ادبیات، سال دوم، شمارة 6، تابستان 1395.

 

- تألیف مقالة در حاشیة کتاب پیر پرنیان‌اندیش، چاپ‌شده در فصل‌نامة نقد کتاب ادبیات، سال سوم، شمارة 10-9، بهار و تابستان 1396.

 

- تألیف کتاب آشنایی با زبان و ادبیات فارسی با همکاری دکتر مریم سیدان، مؤسسة انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1398.

 

انگلیسی:

 

- "Persian in MULTEXT-East Framework", FinTAL 2006, LNAI 4139, pp. 541-551, 2006.

 

- "A New Approach to Persian Morphological Analysis", Proc. of 11th Annual Int. CSI Computer Conference (CSICC'2006), Tehran, Iran, Vol. II, pp. 303-308, 24-26 Jan. 2006.

 

- Morphological Analysis of Persian Words Using Coordination between Lexical Knowledge Representation and Search Algorithms", InSciT2006, Mérida, Spain, 25-28 October, 2006.

 

-Challenges in Persian Electronic Texts Analysis", InSciT2006, Mérida, Spain, 25-28 October, 2006.

 

- "Duration modeling of Persian phonemes using neural networks for Persian Text to Speech", Second Persian COLING workshop, Tehran, Iran, 2006.

 

- "A Report of Constructing the First Multilingual Corpus of Persian", Proc. of 12th Annual Int. CSI Computer Conference (CSICC'2007), Tehran, Iran, 2007.

 

- "The first parallel multilingual corpus of Persian: Towards a Persian BLARK", The Second Workshop on Computational Approaches to Arabic Script-based Languages CAASL2, LSA, Stanford University, July 2007.

 

 

زمینه‌های پژوهشی:

 

شعر معاصر فارسی، سنّت شعر فارسی، شعر دورة صفویه، زبان‌شناسی، دستور زبان و آیین نگارش و ویرایش.