علائق تحقیقاتی 

1) نظریه اعداد

2) هندسه جبری

3) آموزش ریاضی

4) تاويل در رياضيات و فيزيك

5) تعليم و تربيت علمي و شناختی

6) انسان شناسي در بستر تاریخ تمدن

7) سبک های شناختی در فلسفه علم

8) فلسفه آموزش

9) فلسفه ریاضی

10) فلسفه علم