الف) مشخصات فردی :

نام :  امیرمنصور

نام خانوادگی :  پزشک

نام پدر:  حسن

وضعیت نظام وظیفه: انجام شده است

شماره شناسنامه : 580

صادره از : تهران

سال تولد : 1334

وضعیت تأهل :  متأهل

ب) مشخصات تحصیلی :

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال فراغت از تحصیل

1

دیپلم

ریاضی

تهران-البرز

1352

2

کارشناسی

الکترونیک

صنعتی امیرکبیر

1357

3

کارشناسی ارشد

سیستم های کامپیوتری

پیروماری کور ی پاریس

1359

4

دکترا

میکروالکترونیک

پیروماری کور ی پاریس

1364

ج) سوابق کاری :

ردیف

محل اشتغال به کار

تاریخ اشتغال

پست سازمانی

موضوع فعالیت

از

تا

1

دانشگاه صنعتی شریف

1365

تاکنون

عضو هیئت علمی پژوهشکده الکترونیک

2

دانشگاه صنعتی شریف

1384

تاکنون

مدیر هسته الکترونیک پیشرفته

 

د) تألیف کتب، مقالات و ترجمه ها :

ردیف

عنوان

سال چاپ

نام ناشر

ملاحظات

1

آزمایشگاه مهندسی میکروپروسسور

 

صدوقی

تألیف

2

طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ

 

صدوقی

ترجمه

3

مدارهای مجتمع FPGA

 

صدوقی

ترجمه