Note to ex-students: If your details are incorrect or you would like to update them, please contact me.

 

B.Sc.

Hosein Pourshamsaei Dargahi

2016

 

Title of Thesis

 

Application of direct measurement methods in measurement of air mass flow

 

کاربرد روشهای اندازهگیری مستقیم جهت اندازهگیری دبی جرمی هوا

 

Abstract

N/A

 

در این مستند، روشهای اندازهگیری دبی جرمی هوا مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف اندازه‌گیری دبی جرمی هوا در ورودی کمپرسور توربین‌هاست. از آنجایی که روش‌های بسیار زیادی برای اندازهگیری دبی جرمی وجود دارد، پس از معرفی اجمالی تعدادی از این روش‌ها و بیان محدودیتهای فنی آنها و با توجه به سطح مقطع بزرگ مساله (درحدود 30 تا 40 متر مربع)، در نهایت دو روش مناسب انتخاب شده و سپس به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دو روش عبارت‌اند از به‌کارگیری سنسور‌های مافوق صوت ، و استفاده از سنسورهای نقطه‌ای فشار. همچنین علاوه بر توضیح پیش‌زمینه‌ی نظری، به جنبه‌های عملی و پیاده‌سازی آن‌ها نیز پرداخته خواهد شد. نهایتا با انجام شبیه‌سازی‌های مربوطه، تعداد و محل نصب سنسور‌های مورد نیاز، مشخص خواهد شد.

 

 

Currently at

 

Sharif University of Technology

 

 

 

B.Sc.

Fatemeh Gheshlaghpour

2016

 

Title of Thesis

 

Fault prediction using support vector machine (SVM)

 

پیش بینی خطا با استفاده از SVM

 

Abstract

N/A

 

هدف از این پروژه پیش بینی خطا در قسمت نرم1 یک خط تولید کاغذ میباشد. منظور از خطا در این گزارش، پاره شدن نوار طویل کاغذ در خط تولید است. برای این منظور از روش آماری SVM 2 که یک روش طبقه بندی کننده است، استفاده خواهیم کرد. در این روش، بردارهای ورودی، داده های اندازه گیری شده در یک کارخانه ی تولید کاغذ می باشند. برای کاهش حجم داده ها، افزایش سرعت محاسبات و نیز بالابردن دقت پیش بینی از روش PCA 3 استفاده میکنیم.

 

در این پروژه پس از کاهش داده ها و نرمالیزه کردن آن ها، روش PCA را بر روی داده ها اعمال نمودیم. نرم-افزاری که در این پروژه برای برنامه نویسی از آن استفاده شده است، نرم افزار متلب می باشد. در طی این پروژه با اعمال روش SVM، به مدل های مختلفی برای پیش بینی وقوع خطا می رسیم که اعتبارسنجی هر یک از این مدل های پیش بینی با استفاده از دسته ی دیگری از داده ها انجام شده است.

 

 

Currently at

 

Sharif University of Technology

 

 

 

B.Sc.

Milad Pooladsanj

2016

 

Title of Thesis

 

Fault Detection & Diagnosis in Industrial Systems

عیب یابی و تشخیص چسبندگی در سیستم های کنترلی

Abstract

N/A

 

در این گزارش، روند پایش فرآیند شرح داده شده و انواع روشهای تشخیص و ریشهیابی خطا معرفی می-شوند. سپس چسبندگی به عنوان یکی از رایجترین ریشه های خطا مورد بررسی دقیقتر قرار میگیرد. هدف این پژوهش، در ابتدا یافتن روش هایی برای تشخیص چسبندگی است که بیشترین قابلیت پیاده سازی عملی دارند. این مهم با بررسی دقیق تر این روش ها از نظر کارآیی و پیچیدگی های محاسباتی آن ها و همچنین شناخت مشکلاتی که هنگام اعمال روی داده های صنعتی امکان دارد به وجود آید محقق خواهد شد. بنابراین نیاز است تا قبل از اعمال آن ها روی داده های صنعتی، در محیط MATLAB نیز مورد آزمایش قرار بگیرند تا بتوان در نهایت روش توسعه یافته ای برای استفاده در سیستم های صنعتی به دست آورد

 

 

Currently at

 

Sharif University of Technology

 

 

 

B.Sc.

Elahesadat Naghib

2014

 

Title of Thesis

 

Adaptive methods in evolutionary algorithms

 

روش های تطبیقی در بهینه سازی های تکاملی

 

Abstract

N/A

 

استفاده از الگوریتم های بهینه سازی در حل غیر تحلیلی مسائل مهندسی و غیر خطی بسیار گسترده است، و خانواده ی الگوریتم های تصادفی در این میان جایگاه بسزایی دارند. دسته ای از بهره ورترین این الگوریتم ها، الگوریتم های تکاملی نام دارند که با الهام از تئوری تکاملی داروین، در توجیه ایجاد ساختارهای پیچیده در طبیعت طراحی شده اند، که انواع مختلف آن که با هدف بالا بردن بهره وری، تغییر یافته های الگوریتم اصلی ژنتیک هستند. مطابق با ارزشیابی های انجام شده در تحقیقات پیشین، Differential Evolution یکی از سریع ترین این الگوریتم هاست در حالی که اشکال اساسی آن، پارامترهای کنترلی هست که کاربر باید آن ها را وابسته به مسئله ی در دست حل، مقدار دهی کند. گاها الگوریتم به دلیل ساختار ویژه ای که دارد آنقدر به حدی به آن پارامترها حساس است، که خطا در انتخاب آن ها، منجر به واگرا شدن الگوریتم یا همگرا شدن بر پاسخی نادرست می گردد.

 

در این پایان نامه الگوریتم جدیدی با نام entropic Differential Evolution (eDE) معرفی میگردد که بر پایهی DE و با هدف رفع مشکلِ مذکور طراحی شده است. این الگوریتم بر اساسِ رصد انتروپیِ جمعیت DE که شاخصی از میزان پراکندگی جمعیت است به صورت حلقه بسته و با روش تطبیقی پارامترهای کنترلی را متناسب با مسئله، تنظیم کرده و مانع از واگرایی الگوریتم و یا همگرایی آن بر نقطه ای نادرست می گردد. از آنجا که انتروپی به طور مستقیم پراکندگی جمعیت را اندازه می گیرد و موفقیت الگوریتم به طور مستقیم وابسته به پراکندگی مناسبِ جمعیت است، در نتیجه کنترل انتروپیِ جمعیت به طور مستقیم می تواند درصد موفقیت الگوریتم را در همگرایی و نیز سرعت الگوریتم را بهبود بخشد. این امر با استفاده از توابع استانداردِ آزمون سنجیده و تایید شده است.

 

 

Currently at

 

Princeton University

 

 

 

B.Sc.

Faakhteh Saadatniaki

2014

 

Title of Thesis

 

Multipopulation differential evolution algorithms

 

الگوریتم هاي تکاملی تفاضلی چند جمعیتی

 

Abstract

N/A

 

با ظهور دسته اي از مسائل مهندسی و بهینه سازي که راه حل هاي کلاسیک براي آن ها جواب گو نیست، تمایل به استفاده از الگوریتم هاي تکاملی افزایش یافته است. این روش ها بر مبناي جستجوي تصادفی بوده و از تکامل بیولوژیکی موجود در طبیعت الهام گرفته اند. در اواسط دهه ي 90 میلادي دسته اي از الگوریتم هاي تکاملی موسوم به الگوریتم تکاملی تفاضلی توسط کن پرایس 1 و راینر استورن 2 معرفی شد. این الگوریتم همانند سایر الگوریتم هاي تکاملی روي جمعیتی از افراد کار می کند با این تفاوت که براي تولید نسل جدید از تفاضل اعضاي نسل کنونی استفاده می شود. با آزمایش این الگوریتم بر روي توابع محک، این الگوریتم عملکرد بسیار مطلوبی از خود ارائه داده است.

 

طبقه اي دیگر از الگوریتم هاي ریاضی، الگوریتم هاي چند جمعیتی اند؛ در این مدل جمعیت اصلی به چندین زیر جمعیت تقسیم شده که به طور مستقل تکامل می یابند و با نرخی معین، افرادي را معاوضه می کنند. این روند تا زمانی که یکی از معیار هاي خاتمه ي بهینه سازي ارضا شود ادامه می یابد. در این پایان نامه الگوریتم تکاملی تفاضلی چند جمعیتی، با تلفیق دو مفهوم فوق، پیاده سازي شده است. هم چنین به منظور ارزیابی نهایی، نتایج حاصل از اجراي الگوریتم مذکور بر روي توابع محک با نتایج الگوریتم تفاضلی تکاملی اصلی مقایسه شده است؛ نتایج حاصل از این بررسی به تفصیل در فصل نتایج آمده است

 

 

Currently at

 

Tufts University

 

 

 

B.Sc.

Parsa Yousefi

2014

 

Title of Thesis

 

Multipopulation differential evolution algorithms

 

الگوریتم های تکاملی تفاضلی مبتنی بر مدل جمعیتی محلی

 

Abstract

N/A

 

با بزرگ شدن مسائل و اهمیت یافتن سرعت رسیدن به پاسخ و عدم پاسخگویی روشهای کلاسیک، امروزه از الگوریتم های جستجوی تصادفی به جای جستجوی همه جانبه فضای مسئله، استقبال بیشتری میشود. دسته ای خاص از الگوریتم های تصادفی، الگوریتم ای تکاملی هستند. در این نوع الگوریتم ها در هر مرحله جواب های بدست آمده با مراحل قبل مقایسه شده و در صورت بهتر بودن به عنوان پاسخ انتخاب میشوند. به همین دلیل به آنها تکاملی گویند.

 

در سالهای اخیر یک نوع الگوریتم تکاملی به نام الگوریتم تکاملی تفاضلی ) DE ( به عنوان روشی قدرتمند و سریع برای مسائل بهینه سازی در فضا های پیوسته معرفی شده است. الگوریتم جستجوی DE یکی از جدیدترین روشهای جستجو است. یک خانواده دیگر از الگوریتم های ریاضی، الگوریتم های چند جمعیتی است. بدین صورت که فضای مسئله به چندین زیر فضا تقسیم شده، به صورت موازی بهینه سازی تابع روی هر زیر فضا انجام می شود و در نهایت با مقایسه جواب های بدست آمده در هر زیر فضا، بهترین پاسخ انتخاب می شود. همچنین روش دیگر در مدل چند جمعیتی بدین صورت است که اپراتور های الگوریتم در شعاع خاصی از اعضای جمعیت، نتایج خود را بدست می آورند و در نهایت، پاسخ بهینه انتخاب میشود. هدف این پروژه استفاده از الگوریتم های تکاملی تفاضلی با متد های چند جمعیتی از نوع محلی، برای افزایش سرعت، احتمال و دقت در بهینه سازی میباشد.

 

 

Currently at

 

Sharif University of Technology

 

 

 

B.Sc.

Hamed Molaei

2014

 

Title of Thesis

 

Distributed differential evolution

 

طراحی و شبیه سازی الگوریتم تکاملی تفاضلی با توزیعات پراکنده

 

Abstract

N/A

 

 

Currently at

 

Sharif Intelligent Industries R&D

 

 

 

B.Sc.

Maryam Majzoubi

2014

 

Title of Thesis

 

Fault detection using support vector machine (SVM)

 

کاربرد ساپورت وکتور ماشین (SVM) در تشخیص عیب سیستمهای کنترلی

 

Abstract

N/A

 

 

Currently at

 

Penn State University

 

 

 

B.Sc.

Shabnam Khatibi

2014

 

Title of Thesis

 

Fault detection using EMD

 

تشخیص عیب با استفاده از EMD

 

Abstract

N/A

 

یکی از مهم ترین مباحث مهندسی کنترل ،فرآیند تشخیص عیب می باشد. این مهم به وسیله ی پردازش سیگنال های خروجی از هر بخش سیستم ،صورت می گیرد. از آنجا که در واقعیت، بخش عمده ی سیگنال ها ،غیر خطی و غیر ایستا هستند، در اغلب موارد استفاده از الگوریتم های سنتی مانند تبدیل فوریه برای پردازش سیگنال کارساز نیست.

 

در این مقاله، روش "تجزیه تجربی سیگنال" یا EMD را برای تحلیل سیگنال های خروجی از متغیرهای کنترلی، مورد بررسی قرار می دهیم. به دلیل ماهیت تجربی این روش، انتظار می رود تشخیص عیب به کمک آن ، ساده تر و دقیق تر صورت گیرد و نتایج به دست آمده ، انطباق بیشتری با واقعیت داشته باشد.

 

 

Currently at

 

Alzahra University

 

 

 

B.Sc.

Hoda Hashemi

2013

 

Title of Thesis

 

Design of Multivariable precompensators using perturbation theorem

 

طراحی جبران ساز با استفاده از نظریه اختلال

 

Abstract

N/A

 

امروزه استفاده از سیستم‌های چندمتغیره به دلیل سهولت در مدل‌سازی سیستم‌های ابعاد وسیع و پیچیده، کاربرد بسیاری پیدا کرده است. روش‌های متداول برای لحاظ نمودن عدم قطعیت در طراحی کنترل‌کننده‌های چندمتغیره، قادر به تحلیل اثر اختلالات عددی در این سیستم‌ها نمی‌باشند. علاوه بر این تاکنون روش مناسبی برای طراحی جبران‌ساز چندمتغیره‌ی کارا و مقاوم در برابر اختلالات ارائه نشده است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر کارایی و مقاومت کنترل‌کننده‌ی چندمتغیره و طراحی آن براساس معیارهای مذکور است. پژوهش حاضر شامل دو قسمت تحلیل سیستم با حضور اختلال و طراحی کنترل‌کننده‌ با لحاظ تاثیرات اختلال می‌باشد. در بخش تحلیل ضمن معرفی ابزارهای ریاضی شبه‌طیف و عدد حالت، قضایایی را برای بررسی مقاومت و کارایی کنترل‌کننده در برابر اختلال ارائه نموده‌ایم. جهت انجام قسمت طراحی، با استفاده از معیارهای بدست آمده در بخش تحلیل، تابع هزینه‌ی مناسبی برای مسئله تعریف کرده و در نهایت با استفاده از روش بهینه‌سازی مناسب، اقدام به بدست آوردن کنترل‌کننده نموده‌ایم.

 

 

Currently at

 

Concordia University

 

 

 

B.Sc.

Olinka Bedroya

2013

 

Title of Thesis

 

Control System Performance Assessment

 

ارزیابی سیستم های کنترلی

 

Abstract

N/A

 

بعد از طراحی کنترلر، با گذر زمان کارکرد سیستم کاهش می یابد و کنترلر مورد استفاده، در این شرایط نیاز به تنظیم مجدد دارد. برای تنظیم مجدد این کنترلر ها ابتدا لازم است حلقه های معیوب و ایراد آنها را پیدا کنیم. بنابراین برای ارزیابی حلقه ها باید معیاری داشته باشیم تا با محاسبه ی آن برای هر حلقه، عددی به حلقه نسبت دهیم که نشان دهد آیا کارکرد مطلوب را دارد یا خیر. روش های متنوعی برای این کار مطرح شده است که در این گزارش چند معیار معروف و سپس معیار LQG معرفی شده است.

 

 

Currently at

 

University of Toronto

 

 

 

B.Sc.

Reza Ghorbani

2013

 

Title of Thesis

 

Detection of plantwide oscillations

 

پیدا کردن اغتشاش در سیستم های کنترلی گسترده

 

Abstract

N/A

 

 

Currently at

 

Sharif University of Technology

 

 

 

B.Sc.

Sepideh Hassan Moghaddam

2013

 

Title of Thesis

 

Evaluation of credit risk using SVM

 

ارزیابی ریسک واگذاری وام به وسیله ی الگوریتم های SVM

 

Abstract

N/A

 

در کشور افراد زیادی متقاضی دریافت وام با شرایط متفاوت از بانکها هستند ولی بانک به عنوان بنگاهی که منبع مالی اش از دارایی های مردم است، در واگذاری وام با محدودیت های زیادی روبه روست، هدف از این پروژه ارزیابی میزان ریسک واگذاری وام در بانکها و موسسه های مالی به وسیله الگوریتم های کنترلی  SVMاست. در تئوری با دانستن همه ی اطلاعات شخصی یک فرد میتوان میزان ریسک را ارزیابی نمود ولی در عمل به دلیل وجود محدودیت های زمانی جمع آوری اطلاعات و همچنین عدم اطمینان به صحت اطلاعات جمع آوری شده باید حدالامکان حجم این اطلاعات را کم کرد و در این میان باید آن دسته از اطلاعات را انتخاب کرد که بیشترین سهم در ارزیابی میزان ریسک را دارند و در نتیجه هزینه اطلاعات را کاهش داد.در این پروژه به وسیله الگوریتم های SVM سعی در انتخاب موثرترین اطلاعات شده است

 

 

Currently at

 

University of Minnesota

 

 

 

B.Sc.

Zahra Etezady

2012

 

Title of Thesis

 

Input output pairing of multivariable systems using Transfer Entropy

 

Abstract

N/A

 

 

Currently at

 

N/A

 

 

 

B.Sc.

Hamidreza Tavafoghi Jahromi

2011

 

Title of Thesis

 

Robustness Analysis in Multivariable Control Systems Using Perturbation Theory

 

تحلیل تقاوم در سیستم‌های کنترل چند متغیره با استفاده از نظریه اختلال

 

Abstract

Nowadays, the use of multivariable systems are widespread. The attention to introduce methods for designing multivariable control systems have been resulted in two major categories since today: The design method and synthesis method. The design method thanks to their simplicity and their intrinsic intuition are used more in real application and industry. The main method of this category is Nyquist Array introduced by Resenbrock. However, this method lacks a analysis tool to deal with uncertainty and perturbation. In this thesis, we seek to present a new method (first) for robustness analysis in multivariable control design using nyquist array. We introduce pseudospectra as a mathematical tool in eigenvalue perturbation theory and prove some theorems on robustness of multivariable systems. Finally, we validate our result by simulating the theorems on some benchmarks and show that the proposed algorithm present an excellent performance.

 

استفاده از سیستم‌های چند متغیره امروزه کاربرد بسیاری پیدا کرده است. تلاش برای ارائه روش‌های طراحی کنترل چند متغیره تاکنون به ارائه دودسته روش طراحی و ترکیبی برای این کنترلرها انجامیده است. روش‌های طراحی به علت سادگی و قابلیت اصلاحات موضعی و شهود بیشتر در عمل و صنعت کاربرد بیشتری دارند. اما این روش‌ها در برابر تحلیل اختلال وارده به سیستم‌های چند متغیره دارای نقصان هستند و تاکنون تحلیل و روش مناسبی برای تقاوم سیستم‌های چند متغیره ارائه نشده است. در این رساله با معرفی و بهره گیری از ابزار ریاضی شبه طیف، قضایا و روش‌هایی را برای تحلیل تقاوم این سیستم‌ها ارائه کرده، و پایداری مقاوم و غلبه قطری مقاوم آن‌ها را تحت اثر اختلال بررسی می‌کنیم. در نهایت روش‌های پیشنهادی را برای چند سیستم معیار پیاده سازی می‌کنیم، وچنانچه نشان داده خواهد شد، نتایج بسیار مطلوبی در مقایسه با روش معمول طراحی گرفته خواهد شد

 

 

Currently at

 

University of Michigan

 

 

 

B.Sc.

Reza Eghbali

2011

 

Title of Thesis

 

Self-adaptive differential evolution

 

Abstract

N/A

 

 

Currently at

 

University of Washington