تلفن 66164825-66164821 :

نمابر:  66029174

پست الکترونیک: mmottaghi@sharif.ir

وبگاه: www.sharifcadcam.ir

تارنما:  http://sharif.edu/~mmottaghi

 

زمينه هاي کاری و مطالعاتی

1- نرم افزارهای مدلسازی شامل CATIA، SolidWorks، Inventor، AutoCAD، Rhino و 3D MAX

2- فرایندهای طراحی و مدلسازی سه بعدی

3- شبیه سازی دینامیکی و سیالاتی

4- طراحی سطوح پیشرفته

5- طراحی ماشین آلات و دستگاههای صنعتی و تهیه نقشه های اجرایی

تدریس دروس گرافیک مهندسی

1- نقشه کشی صنعتی 1

2- نقشه کشی صنعتی 2

3- نقشه کشی مکانیک

4- نقشه کشی مهندسی برق

سوابق علمی- اجرايي

معاون آموزشی مرکز گرافیک مهندسی از 1392 تا کنون

افتخارات

کتاب برگزیده کشور در حوزه مکانیک -نقشه کشی از وزارت آموزش و پرورش در سال 1390

اختراعات ثبت شده

ساخت عصای نابینایان با حسگرهای مکانیکی

مقالات علمی-پژوهشی

1- مهدی متقی پور، مطالعه مقايسه اي درباره شيوه هاي تدريس درس نقشه کشي صنعتي 1 ، مجله علمی-پژوهشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 1391

2- مهدی متقی پور،ارزيابي تغيير شيوه آموزش درس نقشه کشي صنعتي 2 از سنتي به مدرن، 1391

3-مهدی متقی پور، ارزیابی تأثیر آموزش درس نقشه کشی صنعتی بر بهبود قدرت تجسّم سه بعدی دانشجویان رشته های مهندسی و علوم پایه، 1394

4- سارا تجاره، مهدی متقی پور، تدوین درس طراحی سبز برای دانشجویان مهندسی 1395

5- مهدی متقی پور، استفاده از فناوری چاپگرهای سه بعدی در بهبود کیفیت آموزش درس نقشه کشی صنعتی 1395

ترجمه و تألیف کتاب

1- مهدی متقی پور، خودآموز کامل AutoCAD 2015 محيط دو بعدي، انتشارات آفرنگ، 1393

2- مهدی متقی پور، نقشه کشي صنعتي 1 (به شيوه مدرن) ، انتشارات آفرنگ، 1392

3- مهدی متقی پور، نقشه کشي صنعتي 2 (به شيوه مدرن) ، انتشارات آفرنگ، 1392

4- یوسف صباغی، مهدی متقی پور، الفباي الکترومغناطيس جلد اول و دوم، انتشارات دانش پژوهان جوان، 1393

5- مهدی متقی پور، مسائل فیزیک عمومی جلد اول، انتشارات دانش پژوهان جوان، 1393

6- مهدی متقی پور، علیرضا صادقی راد، محمد امین آقامیری، مسائل فیزیک عمومی جلد دوم، انتشارات دانش پژوهان جوان، 1393

7- مهدی متقی پور، الفباي حرارت و سيالات، انتشارات دانش پژوهان جوان، 1393

طرحهای پژوهشی انجام شده در دانشگاه صنعتی شریف

1- امکان سنجی بهبود و توسعه کیفی درس نقشه کشی صنعتی 1

2- ساخت عصای مخصوص برای نابینایان با قابلیت جابجایی سریع

3- بهبود شیوه آموزش درس نقشه کشی صنعتی به کمک نرم افزار SolidWorks