عنوان: مربی
آدرس ایمیل:mirzai@sharif.edu
شماره تماس: 66085185

تحصیلات:

کارشناسی ارشد: سازه های هیدرولیکی
کارشناسی : عمران
زمینه تحقیقاتی: منابع آب ومحیط زیست

سوابق اجرایی:

- همکاری با جهاد دانشگاهی
- همکاری باجهاد سازندگی
- مدیر روابط عمومی دانشگاه
- مدیرفرهنگی دانشگاه
- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
- مدیر دفتر فناوری های نرم
- راه اندازی گنجینه اسناد و رییس مرکز اسناد دانشگاه (مستندسازی تاریخ دانشگاه و اطلاعات مربوط به آن)

اهم مشارکت در پروژه های صنعتی:

- مجری پروژه مطالعاتي «کاهش آلودگي سد لتيان » در تاريخ 20/4/80
-مجری طرح تحقیقاتی راهکارهاي تقويت مشارکت مردمي و جوامع محلي و توسعه زيرساختها و ظرفيت هاي مديريت اکولوژي منابع آب 1383
- طرح روشهای تامین آب استان قم1378
- همکاری با مرکز فناوری های زیست محیطی در اجرای طرح های زیست محیطی
- همکاری با کار گروه آب ستاد آب و خشکسالی معاونت علمی ریاست جمهوری در اجرای طرح تصفیه فاضلاب در مجامع کوچک (خوابگاه) ومسابقه توسعه فناوری در آب
- مجری طرح مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور 1396
- مجری طرح مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور 1397
- مجری تفاهم نامه تشکیل دفتر توسعه علم و فناوری در دانشگاه با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری
- همکاری با ستاد احیای دریاچه ارومیه

مقالات خارجی

Conference
1- Ternary Complexes of Glycine in Aqueous Solution,4th International Conference on Drug Discovery and Therapy, February2012
2- Application of the water quality index as simple idicatores, waste World Academy of Science-Engineering and Technology, Singapore August 2010 ENVIRONMENT
3-Application and Evaluation of RUSLE Erosion Model in JAJROOD watershed(roodak) with gis, The 21st IASTED International Conference onModelling and Simulation~MS 2010~, Calgary, AB, Canada IASTED Internationalon Environmental Management and Engineering, July 15 – 17, 2010
4-BIODEGRADABILITY OF AQUEOUS PHASE EFFLUENTS OF CUTTING OIL IN UASB REACTOR, 1th Makassar International Conference on Civil Engineering, Makassa March 2010
5-A GIS-based erosion modeling, Toronto July 2010 International Conference on Environmental Systems, The World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET), July 28-30, 2010
6-Interaction Between Zn Ion and Aspartic Acid and Related Compound, a Coparative Investigation, PFAM 18 Conference, Tohoku University Sendai, December 2009
7-Surveying the jagrood river's self-purification, The 6th International Conference on Environmental Informatics 2007, Bangkok, nov 2007
8-A GIS-based erosion modeling in the Latian Dam watershed using RUSLE, the World Water and Environmental Resources Congress 2006, usa Omaha Nebraska, may 2006
9-Quality Evaluation of the Jajrood River (IRAN) by quality indices methods ,2012 International Conference on Advances in Materials Science and Engineering(AMSE),December 9-10, 2012
10-The Evaluation of Small Ponds on the Quality of Water in a River, Environment and BioScience – ICEBS, September 28-29
Journals:
1-S. Ghasemia, M. Mirzaiea , A. Hasan-Zadehb , M. Ashrafnejada , S.J. Hashemiana , S.R. ShahnematicDisign, Operation,Performance Evaluation and Mathematical Optimization of a Vermifiltration Pilot Plan for Domestic Wastewater treatment, Journal of Environmental Chemical Engineering,2019
2-S. A. A. Sajadi, A. Nazari ,M. Mirzai,Behavior of Asorbic Asid and Biological Systems,a Study of Interactions in cuBinary and Ternary Complexes in Aqueous Solution, International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR) , Vol-10, Issue-2, 2019
3- S. A. A. Sajadi, A. Nazari ,M. Mirzai,Investigation of thermal behavior of ?-PbO and ?-PbO in O2 atmosphere, METALURGIJA, 2018
4- S. A. A. Sajadi, M. Mirzai, A. Nazari , Complex Properties and Equilibrium Studies of Ascorbic Acid with Metal Ions in Aqueous Solution, International Journal of Advanced Biotechnology and Research, 2018,
5- M. Mirzai, A. Nazari ,S. A. A. Sajadi, Estimates of vegetation and changes in rainfall and runoff in the catchment area A Case Study of Latian watershed, 2017, Bioscience Biotechnology Research Communications
6- M. Mirzai, Application of the water quality index as simple indicator of watershed pollution (Jajrud River as a case study ), 2014, Advances in Water Resource and Protection
7- M. Mirzai, S. A. A. Sajadi, A. Nazari , Modeling and simulation of watershed erosion (case study latian dam watershed), 2014, International Journal of Physical Sciences
8- M. Mirzai, Quality Evaluation of Jajrood River (IRAN) by Quality Indices Methods, Advanced Materials Research,2013
9- M. Mirzai, THE EVALUATION OF SMALL PONDS ON THE QUALITY OF WATER IN A RIVER, International Journal of Civil Engineering,2012
10- A. Nazari , M. Mirzai, Treatment of oil-water emulsion,J. of faculty of eng. Univ. of Tabriz(2003)
11- A. Nazari , M. Mirzai, Evaluating the application of Monod model in biological treatment of wastewater, WWCE,(2005).
12- M. Mirzai A. Nazari , A survey and comparsion about the quality adjustment of jajrood river.modares technical and engineering,spring 2009/no.35
13- M. Mirzai A. Nazari , The modeling of the amount of erosion in the watershed area,nasir journal of science&engineering,winter 2005/vo.1/no.2
14 M. Mirzai A. Nazari -The quality classification of jajrood river area,journal of environmental studies,april 2005 vo.31

مقالات داخلی

• پیش بینی وبرسی روند کیفیت آب سد 15 خرداد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(همایش روش های تامین آب استان قم)
• بررسی و تحلیل زیست محیطی سد 15 خرداد (مجله آب وفاضلاب)
• بررسی تحولات جمعیتی برکیفیت منابع آب( مجله آب وفاضلاب )
• مدلسازي فرسايش حوزه آبخيز سد لتيان (زيرحوزه کند) به کمک سيستم اطلاعات جغرافيايي (مجله علوم و مهندسي نصير -دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي)
• بررسي تحليلي و مقايسه اي شاخص بندي كيفي رودخانه جاجرود (فني و مهندسي مدرس- دانشگاه تربيت مدرس )
• بررسی تاثیرات بار آلودگی نقطه ای برکیفیت آب در حوزه آبریز سد لتیان به کمک مدل quale2e( اولین همایش بین المللی محیط زیست – دانشگاه تهران)
• بررسی تحلیلی و مقایسه ای شاخص بندی کیفی رودخانه جاجرود( اولین همایش بین المللی محیط زیست – دانشگاه تهران)
• کاربرد gis در شناسایی وپهنه بندی آلاینده های زیست محیطی ( اولین همایش بین المللی محیط زیست – دانشگاه تهران)
• بررسی تغییرات زمانی شاخص های کیفی در حوزه آبریز سد لتیان وتاثیر زمین لغزش در منطقه حاجی آباد برکیفیت رودخانه( اولین همایش بین المللی محیط زیست – دانشگاه تهران)
• کاربرد و ارزیابی مدل فرسایش rusle به کمک gis( اولین همایش بین المللی محیط زیست – دانشگاه تهران)

اهم طرح های تحقیقاتی انجام شده در دانشگاه:

• بررسی وتحلیل زیست محیطی سد15 خرداد
• روش های بهبودکیفیت آب شرب استان قم
• برسی کاهش خسارت های محیط زیست ناشی از طرح های آبی
• توسعه پایدار محیط زیست ( مطالعه موردی حوزه جاجرود)
• راه کارهای تقویت مشارکت مردمی وجوامع محلی وتوسعه زیر ساخت ها وظرفیت های اکولوژی منابع آب (شرکت سهامی مدیریت مناب آب ایران)
• مشارکت در بزرگداشت روز جهانی خلاقیت(وزارت نفت)
• بررسی وضعیت آلودگی سد لتیان
• طرح کاهش آلودگی حوزه آبریز سد لتیان(کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران )
• بررسی بارهای آلی فاضلاب بر آب رودخانه جاجرود
• طراحی سیستم استفاده مجدد از پساب بهداشتی در اماکن مسکونی
• بررسی و مطالعات محیط زیست در دانشگاه
• بررسی ومطالعه استحصال نمک های صنعتی از دریاچه ارومیه با ملاحظات زیست محیطی

کتاب

• راهنمای دانشگاه صنعتی شریف 1377
• حتی یک قطره اشک نریختم(زنگی نامه شهید چمران ) 1384
• راهنمای دانشگاه صنعتی شریف-ویژع دانشجویان ورودی جدید )
• باغ آیینه 1385
• شهید شریف واقفی 1386
• دانشگاه شریف به روایت روسا
• دانشگاه شریف به روایت اساتید ( دو جلد )
• روزگار شریف
• یادگاران (دو جلد )

دروس

مکانیک سیالات، هیدرولیک، استاتیک، مقاومت مصالح، آز هیدرولیک