عنوان: مربی
آدرس ایمیل:mirzai@sharif.edu
شماره تماس: 66164127

تحصیلات:

کارشناسی ارشد: سازه های هیدرولیکی
کارشناسی : عمران
زمینه تحقیقاتی: منابع آب ومحیط زیست

سوابق اجرایی:

- همکاری با جهاد دانشگاهی
- همکاری باجهاد سازندگی
- مدیر روابط عمومی دانشگاه
- مدیرفرهنگی دانشگاه
- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

اهم پروژه ها:

- مجری پروژه مطالعاتي «کاهش آلودگي سد لتيان » در تاريخ 20/4/80
-مجری طرح تحقیقاتی راهکارهاي تقويت مشارکت مردمي و جوامع محلي و توسعه زيرساختها و ظرفيت هاي مديريت اکولوژي منابع آب 1383
- دبیر همایش روشهای تامین آب استان قم1378
- همکاری با مرکز فناوری های زیست محیطی در اجرای طرح های زیست محیطی
- همکاری با کار گروه آب ستاد آب و خشکسالی معاونت علمی ریاست جمهوری در اجرای طرح تصفیه فاضلاب در مجامع کوچک (خوابگاه) ومسابقه توسعه فناوری در آب