مختـصري از سوابق تحصيلات، فعاليتهاي آمـوزشي، پژوهشي و اجـرائي

 دكتر علـي حاجيـلوي بنيـسي

استاد دانشكدة مهندسي مكانيك

1.تحصيلات دانشگاهـي:

    1-1- دورة كارشناسي مهندسي مكانيك دردانشگاه صنعتي شريف، مهر1351 الي شهريور1356.

 2-1- دورة كارشناسي ارشد در رشتة ترموديناميك و علوم مربوطه دردانشگاه بيرمنگام(انگلستان) با استفاده از بورس تحصيلي دانشگاه صنعتي شريف، مهر1366 الي دي 1367.

عنوان تز كارشناسي ارشد:

“An Experimental Investigation of the Wake Behind An Axial Flow Compressor Rotor”

3-1- دورة دكتراي مهندسي مكانيك دربخش حرارت و سيالات (زمينة توربين هاي گازي) درامپريال كالج (دانشگاه لندن) با استفاده از بورس تحصيلي دانشگاه صنعتي شريف، فروردين1368الي فروردين1372.

عنوان تز دكتـرا:

“Radial Inflow Turbine Performance Characteristics under Steady & Unsteady Flow”

 

2. فعاليتهاي آمـوزشي:

تدريس دروس مختلف در زمينة حرارت - سيالات و مهندسي دريا هر كدام در چندين نوبت از سال 1372 تاكنون در دانشكدة مكانيك دانشگاه صنعتي شريف بقرار ذيل:

-   مكانيك سيالات 1 و2.

-   توربوماشين ها.

-   ماشينهاي محركه 1 و 2 .

-   مهندسي دريائي.

-   توربوماشين هاي پيشرفته (مقطع كارشناسي ارشد و دكترا).

-   توربوچارجينگ موتورهای احتراق داخلی (مقطع كارشناسي ارشد و دكترا).

- دینامیک سیالات پیشرفته(مقطع کارشناسی ارشد و دکترا)

-   توربين گاز و موتور جت.

-   اندازه گيري و سيستمهاي كنترل.

-    درس سيمنار(مقطع كارشناسي ارشد).

3. فعاليتهاي اجـرائي:

قبول مسئوليت هاي متعدد اجرائي در دانشگاه صنعتی شریف نظير:

   1-3- عضويت در شوراي هماهنگي دانشگاه (1357-1358)

   2-3- عضويت در شوراي مديريت دانشگاه (1360-1362)

   3-3- مجري پروژه مسجد دانشگاه(1360 الي 1366)

   4-3- مديريت امور دانشجوئي دانشگاه (1361-1364)

   5-3- سرپرست آزمايشگاه سيالات (1372-1374)

   6-3- دبير شوراي دانشگاه (1372-1374)

   7-3- مديريت امور پژوهشي دانشگاه (1374-1376)

8-3- مدیر آزمايشگاههاي تحقيقاتي توربوچارجر (از1373)، توربوچارجينگ (از1381) و توربين گازي (از1386)

4. فعاليـت هاي تحقيقاتي:

    1-4-  موضوعات مختلف مربوط به توربوچارجينگ موتورهاي احتراق داخلي، توربوماشين ها و...

    2-4-  بررسي ميدانهاي جريان سيال با استفاده از وسائل اندازه گيري پيشرفته مانند سيم داغ و...

   3-4-  طراحي و احداث آزمايشگاه تحقيقاتي توربوچارجر دردانشگاه صنعتي شريف.

4 -4 طراحي و احداث آزمايشگاه تحقيقاتي توربوچارجينگ دردانشگاه صنعتي شريف.

  5-4  طراحي و احداث آزمايشگاه تحقيقاتي توربین گازی دردانشگاه صنعتي شريف.

6-4- تعريف پروژة ملي "تجهيز لكوموتيوهايG22 راه آهن ايران به توربوچارجر" اين پروژه از سال 1377 آغاز شد. دراين پروژه حدود ده نفر از اعضاء هيئت علمي دانشگاه و مهندسين با سابقه صنعت همكاري داشتند. اهداف علمي پروژه كاملاً حاصل شد.

7-4- انجام پروژة‌تحقيقاتي "توربوچارجري نمودن موتورگازسوزOM355 ايدم" به سفارش طرح خودرو وزارت صنايع. اهداف تعيين شده پروژه كاملاً تامين شد.

8-4- انجام پروژه تحقیقاتی " شناسائی تجربیو مدلسازی یک توربین گازی صنعتی" به سفارش صنعت.

9-4- انجام چند پروژه" شناسائی توربوچارجرهای صنعتی" به سفارش صنایع ذیربط

 10-4- تعريف و راهنمائی بيش از صدوسی موضوع پروژة كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا جهت  دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف از سال1372 تاكنون.

 5. فعالت هاي انتشاراتي:

1-5- چاپ  مقالات درمجلات تخصصي داخلي و خارجی و دو مقالة ارائه شده به مجلات (درمرحلة بررسي) .

2-5- ارائه  مقالات در كنفرانس هاي تخصصي داخلي و خارجي.

3-5- چاپ بيست و يك گزارش پژوهشي در مجموعه مقالات پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف

4-5- همكاري درتدوين دو كتاب آموزشي در رابطه با لكوموتيوهاي راه آهن ايران.

5-5- ترجمة كتاب" اندازه گيري در مهندسي" با همراهی دانشجوی سابق این درس كه توسط انتشارات دانشگاه صنعتي شريف منتشر گردید.