بنام خدا

- برنامه موجود در این فایل برای سال 1385 هجری شمسی تهیه شده است ولی میتوان آنرا با دقت حدود یک دقیقه برای سالهای دیگر نیز بکار برد.

- اگرچه نتایج با دقت ثانیه نوشته شده اند ولی پدیده های نجومی را که تابع دما، رطوبت و فشار هوا هستند با دقت حدود چند دقیقه میتوان بدست آورد.

- در اینجا طول و عرض جغرافیایی فقط برای مرکز هر شهر آورده شده است در حالیکه یک شهر یک نقطه نیست و این موضوع نیز باعث میگردد تا نتوان با دقت زیاد اوقات شرعی را محاسبه کرد.

- با توجه به نوع اوقات شرعی، نتایج را باید گرد کرد. بطور مثال طلوع خورشید به سمت پائین گرد میشود. همچنین برای ادای نماز صبح برای احتیاط لازم است که حدود 10 دقیقه صبر نمود.

- اگر برنامه را یه زبان دیگری مینویسید، حتما آنرا برای چندین شهر و روزهای مختلف سال امتحان کنید.

- تابع sun مشخصات خورشید را برای ماه، روز ، ساعت و  طول جغرافیایی داده شده بدست میآورد.

- تابغ main اوقات شرعی را با استفاده از تابع sun و سایر توابع دیگری که در فایل آورده شده است بدست می آورد.

اسدالله خدام محمدی

  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب

روز :     ماه:  

طول جغرافیایی :         عرض جغرافیایی : 

مراکز استان :