دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت

تلفن مستقيم 66068518 :             

تلفن همراه 09123004228 :

ایمیل: a.maleki@sharif.ir

 

 
علي ملكي                                                                                                                                              

 

تحصيلات:

1387-1392   دكتري سیاستگذاری عمومی (گرایش علم و فناوري)، دانشكده علوم اجتماعي و سياسي، دانشگاه ادينبرو، بريتانيا

موضوع پايان نامه: پويايي هاي پيچيدگي بنيان دانش در صنايع بالادستي نفت

1380-1383   کارشناسي ارشد مديريت اجرايي (MBA)، گرايش مديريت فناوري، دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

1385-1385   دوره آموزشي سياستگذاري علم وفناوري، مركز تحقيقات سياست علم وفناوري،(SPRU)، دانشگاه ساسكس، بريتانيا

1375-1379   كارشناسي مهندسي الكترونيك، دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي امير كبير

 

سوابق كاري:

-1393تا کنون   قائم مقام و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف- پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری  و صنعت

  1394-1395دبیر ستاد پایش و ارزیابی علم وفناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات، فناوری (عتف)

1391-1392   سازمان مديريت صنعتي، معاونت آموزش و مشاور مدير عامل

1389-1389   همكار پژوهشي پروژه "راهبردهاي بهره برداري بيشينه از منابع طبيعي و مواد خام" با همكاري دانشگاهOpen University، بريتانيا و، Cape Town آفريقاي جنوبی:  http://commodities.open.ac.uk/mmcp

1383-1387   مركز صنايع نوين، عضو پژوهشي و مدير گروه مطالعاتي نظامهاي نوآوري

1386-1387   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مركز توسعه مديريت، مشاور و كارشناس برنامه ريزی

1386-1386...مركز تحقيقات سياست علمي كشور، عضو پژوهشي پروژه تحول نظام علوم انساني و اجتماعي كشور

1385-1385   دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري، بنياد توسعه فردا، كارشناس سيستمهاي نوآوري و سياست گذاري صنعتي

1383-1384   وزارت نيرو، سازمان انرژيهاي نو، عضو پژوهشي طرح ملي استراترژي توسعه فناوري پيل سوختي

1384-1384   شوراي عالي انقلاب فرهنگي، همكار پژوهشي پروژه تحليل نهادهاي نظام فرهنگي كشور

1382-1383   شركت فناوري ئيدروژن، معاون مدير عامل

1380-1381   شركت آرمان گستر توسعه، مهندس برق

1379-1380   شركت واف، مهندس تحقيق و توسعه در مدارهاي مخابراتي

 

مقالات:

نمايه شده علمي-پژوهشي

Maleki, A., Rosiello, A and Wield, D (2016) 'The effects of the dynamics of knowledge base complexity on Schumpeterian patterns of innovation: the upstream petroleum industry', R&D Management, in press. http://dx.doi:10.1111/radm.12251

Maleki, A. 2013. Can a mature resource-based industry become high-tech? Transformations of sectoral innovation systems in upstream petroleum industry. Journal of Science & Technology Policy 5(4): 83-105.

امیر قدسی، سیروس. ملکی، علی. بنیادی، علی. اسفندیاری، محمد جواد. 1396. بررسی تأثیر اقدامات مدیریت دانش برتوانمندسازی روش شناختی منابع انسانی با نقش تعدیلگرمتغیرهای جمعیت شناختی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. شماره 32، 117-147

امیر قدسی، سیروس. ملکی، علی. شوال پور، سعید. 1395. آسیب شناسی عدم توفیق توسعة تکنولوژیک صنعت نفت ایران  از طریق مطالعة تطبیقی با نروژ. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره شماره21، 183-209

ملكي، علي، 1388.  پوپر، اصل عقلانيت و نظريه هاي اقتصادي. مجله حكمت و فلسفه. 4(3): 103-136 دوره شماره3، 103-136

علمي-ترويجي

حمیدی مطلق، روح الله. بابایی، علی. ملکی، علی. 1395. حرکتهای جمعی و تغییرات نهاد و فناوری، بررسی چند نظام نوآوری منتخب. نامه سياست علم و فناوري، دوره 6. شماره 2. 73-89.

بابایی، علی. حمیدی مطلق، روح الله. ملکی، علی. اشعاری، محسن. 1395. در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی. نامه سياست علم و فناوري، دوره 6. شماره 1. 89-108.

ملکی، علی. مصلح، عرفان. 1395. بهبود ضریب تاثیر مقالات پژوهشی. نامه سياست علم و فناوري، دوره 6. شماره 1. 109-116

ملكي، علي. 1392. "نجات علم اقتصاد" در گرو گفتگو با جهان واقعی، به بهانه رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد. سايت نبت، پژوهشكده سياستگذاري علم، فناوري و صنعت.

ملكي، علي. 1390. گذار از اقتصاد نفتي به اقتصاد دانش بنيان، آسيب شناسي اقتصادهاي نفتي. نامه سياست علم و فناوري،  دوره 1. شماره 1. 43-59

ملكي، علي و محمد رضا آراستي. 1384. ارزيابي رابطه صنعت، دولت و دانشگاه در ايران بر اساس مدل پيچك سه گانه، مجله پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف

 

فصل کتاب:

 

Maleki, A. and Babakhan, A., 2017. Technological Learning in the Iranian Railroad Industry. In The Development of Science and Technology in Iran (pp. 133-151). Palgrave Macmillan US.

ملکی، علی. 1395. آیا اقتصادهای نفتی می توانند دانش بنیان شوند؟ (چگونه؟) در "اقتصاد دانش بنیان، بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه اقتصادی"، نشر چشمه، تهران، ایران، 195-234

 

كنفرانسها:

Maleki, A., Yazdi N., Heshamti A. 2017. Monitoring and evaluation (M&E) system: An underestimated tool in reflexive governance of research evaluation in academia. 2017 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Vienna, Austria, June 7- 9

Zamanian M., Vazifeh Z., Karami-Zarandi, M., Maleki A. 2017 Provision of Functional Model of National Skill System: Case of Iran. 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Yazdi N., Maleki A. 2017 Categorization of Science, Technology and Innovation (STI) Indicators’ Frameworks: Purpose and Functions3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Noori J., Yazdi N., Mohsennia S., Maleki A. 2017 How Public Procurement of Innovation (PPI) in Developed world Could Inform Technology Transfer in Developing Countries 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki A., Mosleh E. 2017 Why do sustainable development policies fail? Evidence from energy efficiency policies in Iran 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki A., Babayee A., Hamidimotlagh R., 2017 Science and Technology Policy Paradox in Iran: Analyzing the role of power plays and Institutions. 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Noori J., Yazdi N., Mohsennia S., Maleki A. 2017 How Public Procurement of Innovation (PPI) in Developed world Could Inform Technology Transfer in Developing Countries 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Hamidimotlagh R.,, Maleki A. 2017 How Policy Entrepreneurs legitimize new policies for technological catch up: The case of Iran catch up in Biopharmaceutical sector. 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Emamian S.M.S, Maleki A., Yazdi N., 2017 The UK Electricity Policy Mix in Flux: Paradigm Ambivalence and Institutional Shift. 3rd International Conference on Public Policy 28-30 June 2017, Singapore

Maleki, A. and Yazdi, N., 2016 Rationales for Comparing Science, Technology and Innovation (STI) Indicators’ Frameworks. EuSPRI Early Career Conference Vienna, Austria 21- 23 Nov 2016, At Vienna, Austria

Maleki, A., and Rouholah Hamidi Motlagh.2016. Governance of knowledge base complexity: Implications for innovation policy in resource based countries. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10.

Hamidi Motlagh, R., Isaai, M.T., Maleki, A.,  and Ali Kermanshah. 2016.From national challenges to emerging new innovation systems: role of Institutional entrepreneurs beyond formal policies; Case of Biopharmaceutical sector in Iran. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10.

Heshmati, A. and Maleki. A. 2016. Revisiting the Role of University in Developing Countries: Transforming Power Relations towards an Interdisciplinary Institute. 2016 Annual Conference of the European Forum for Studies of Policies for Research and Innovation (EU-SPRI), Lund University, Sweden, June 7- 10.

Maleki. A. and Rossiello, A. 2016. Knowledge base complexity and technological catch-up: The shifting geography of innovation in the upstream petroleum industry. 16th International Schumpeter Society Conference, Montreal, Canada, July 6-8

Namazi. M.; Maleki. A. and M.A. Shafia, 2015. Acceleration effects of innovation learning loops, Fifth International Conference on Management of Technology, Tehran, Iran.

Maleki. A. and Rossiello, A. 2014. The dynamic effects of knowledge base complexity on Schumpeterian patterns of innovation: A case study of the upstream petroleum industry. DRUID Society Conference 2014, CBS, Copenhagen, June 16-18

Maleki. A. and Rossiello, A. 2014. Which countries benefit most from emerging technological opportunities? An enquiry into the changing geography of knowledge base complexity in the upstream petroleum industry. ERSA 54th Congress. Saint Petersburg, Russia, 26-29 August

Maleki, A. 2013. Dynamics of knowledge base complexity in upstream petroleum industry: A new approach to the industry life cycle. Atlanta Conference on Science and Innovation Policy, September 26-28, Atlanta, GA, USA

Maleki, A. 2013. Complexities of the knowledge base and technological catch up in CoPS sectoral systems of innovation: Case study of upstream petroleum industry. Atlanta Conference On Science and Innovation Policy, September 26-28, Atlanta, GA, USA

Maleki, A. 2012. Transformations of sectoral Innovation systems, case study of upstream petroleum industry, 6th conference of Iran Management of Technology, December 14-15, 2012, Tehran, Iran.

Maleki, A. 2012. A knowledge base perspective to Industry Life Cycle: Case study of technological regimes in upstream petroleum industry. 12th Conference on Science & Technology in Society, March 30-31, 2012. ST Global Consortium in Washington, DC.

Maleki, A. and Amar SiAbdelhadi, 2010. Leveraging oil and gas sector in industrialization and knowledge based economic development process: Linkage approach to dual track strategy in Algeria. The 8th GLOBELICS International Conference Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning, November 1-3, 2010. Kuala Lumpur, Malaysia.

Maleki, A. 2010.The role of local innovative capabilities in resources based industrialization: Some policy implications for resource-rich developing countries. The 8th GLOBELICS International Conference Making Innovation Work for Society: Linking, Leveraging and Learning, November 1-3, 2010. Kuala Lumpur, Malaysia.

Maleki, A., Packniat, M., 2006. Taxonomy of Industrial Taxonomies: Implications of Inter-Sectoral Diversity for Building Policy Oriented Taxonomy, 40th SPRU anniversary Conference, Sep. 2006

Maleki A., et al. 2005. Paradoxical Dimensions of Globalization on Telecommunication sectoral systems of Innovation in developing counties: Analyzing Recent Changes and Future perspectives in case of Iran, Asialics Conference, South Korea

Maleki A., et al. 2005. Iranian Telecommunication Innovation Policy, Third Globelics Conference, South Africa

Maleki A. Razavi M. R., 2004. Applying National Innovation Systems in context of Developing Countries: Methodological Unity and Terminological Diversity in Literature, Second Globelics Conference, Beijing

 

حشمتی، عطاءاله، جمال کدخداپور علی ملکی. 1395. چالش‌های پیش‌روی پژوهش و آموزش میان‌رشته‌ای در نظام آموزش عالی ایران. کنگره آموزش عالی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

حشمتی، عطاءاله، امین طریقی، روح‌الله حمیدی مطلق، علی ملکی. 1395. نقش انعطاف‌پذیری نهادی در موفقیت دوره‌های آموزشی میان‌رشته‌ای (موردکاوی دانشگاه‌های MIT و Colorado Denver). کنگره آموزش عالی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ایران

صادقی زاده، حمزه؛ ملكي، علي ؛ و  علیرضا بوشهری. 1394.  همپایی فناورانه)تکنولوژیک(: نظریه ها، استراتژی ها، الگوها، مدلها وعوامل اثرگذار. نهمین كنفرانس مديريت فناوری ايران.

امیرقدسی، سیروس؛ ملكي، علي ؛ و  علی بنیادی. 1394. بررسی روند توسعه تکنولوژیک در صنعت نفت ایران و مقایسه آن با کشور نروژ. نهمین كنفرانس مديريت فناوری،  تهران، ایران.

ملكي، علي و  ناصر باقري. 1383. انتقال تكنولوژي، انواع و روشها. اولين كنفرانس مديريت تكنولوژي، تهران،  ايران.

دوره هاي آموزشي خاص:

Mesopartner Summer Academy on Local & Regional Economic Development, 2-6 July 2017, Berlin Germany

R&D Evaluation Course, Oct. 19-22, 2015, University of Twente, Netherland.

The Global Sustainability Summer School, July 1-12, 2012. Potsdam, Germany. (full grant)

STEPS Centre Summer School on Pathways to Sustainability, May 14-25, 2012. Brighton, University of Sussex. (full grant)

Dimetic PhD School: Session 2: Modeling, Geography of innovation and growth, Maastricht, October 17 -28, 2011(full grant)

Dimetic PhD School: Session 1: Micro Approaches to Innovation and Innovation Networks, Strasbourg, March, 15-26, 2010 (full grant)

Making the Most from Commodities methodology workshop, July 2009, Cape Town University (full grant)

Challenges in Science, Technology and Innovation Policy, short course, Manchester Institute for Innovation Research, April 2009

Sustainable Economic Development and Oil, Millennium Hotel, London, Nov. 2007

Second Globelics Academy (2 weeks PhD Summer School), May-Jun 2005, Lisbon (full grant), Portugal

National Innovation Systems workshop, ACCPT, 2006, Tehran, Iran

Science, Technology and Innovation Policy, UNCTAD, 2004, Tehran, Iran

تدريس:

 

1395-96 سیاستگذاری علم و فناوری، دوره آموزشی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

1394 مبانی اقتصاد علم و فناوری، دانشگاه صنعتی شریف

1394 روشهای تحقیق در مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف

1394 اقتصاد صنعت نفت، دانشگاه صنعتی شریف

1394 کارگاه اقتصاد فناوری و نوآوری در صنعت نفت، شرکت ملی گاز ایران

1394 استراتژیهای توسعه تکنولوژی، دوره دکتری، دانشگاه علم وصنعت

1393سیاستگذاری علم و فناوری، دوره دکتری، دانشگاه علم وصنعت

1392اقتصاد تكنولوژي، دوره كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي، دانشگاه تهران

1392نظام های نوآوری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وصنعت

1392سياستگذاري صنعتي، كارشناسي ارشد سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي، دانشگاه علم و صنعت

1392مزيتهاي نسبي و اولويتهاي سرمايه گذاري، كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي، دانشگاه علم و صنعت

2011علم و جامعه، دانشكده علوم سياسي و اجتماعي، دانشگاه ادينبرو

2011فناوري در جامعه، دانشكده علوم سياسي و اجتماعي، دانشگاه ادينبرو

1386روش تحقيق در كسب وكار، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف) دستيار آموزشي)

1383مديريت استراتژيك تكنولوژي، دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف ) دستيار آموزشي)