قابل توجه اساتيد محترم دانشگاه صنعتي شريف

 قابل توجه كاربران محترم دانشگاه

مسئولين شبكه دانشگاه  تحت هیچ شرايطی و با هيچ  آدرسی تقاضای دریافت كلمه عبور كاربران را  ندارند و هرگونه تقاضا جهت دریافت کلمه عبور از جانب این مرکز نبوده و فاقد اعتبار می باشد لطفا تحت هيچ شرایطی به این نامه ها جواب ندهيد